آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظر سنجی
نرخ تورم سال 93 را چند درصد پيش بيني مي كنيد؟
25 درصد
19.62%
30 درصد
14.33%
35 درصد
15.46%
40 درصد
50.6%