آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظر سنجی
چند درصد مردم از دريافت يارانه انصراف مي دهند؟
كمتر از 10 درصد
70.78%
بين 10 تا 30 درصد
23.68%
بيش از 30 درصد
5.54%