آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظر سنجی
با توجه به شرايط ايجاد شده براي «برجام» گزينه پيشنهادي شما به دولت كدام است؟
بازگشت به وضعيت پيشابرجام
31.18%
تعليق يا توقف تعهدات
19.64%
فشارهاي بين‌المللي به امريكا براي اجراي تعهدات
19.23%
ارجاع نقض برجام به كميسيون مشترك ايران و 5+1
15.52%
ادامه وضع موجود
14.42%

پربحث ترین