جوان آنلاین

مدیرکل توسعه منابع انسانی شهرداری قم خبر داد:

ايجاد سامانه ارزشيابي كاركنان شهرداري

مدیرکل توسعه منابع انسانی شهرداری قم با اشاره به جایگاه نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در مدیریت منابع انسانی گفت: مدل بومی ارزشیابی عملکرد کارکنان شهرداری قم با همکاری اساتید متخصص منابع انسانی، تیم مشاور و کارشناسان اداره آموزش و توانمندسازی منابع انسانی شهرداری قم در سالجاری طراحی می‌گردد.