جوان آنلاین

رئیس کل دادگستری استان کردستان عنوان کرد

جشن گلریزان در سنندج

در جریان برگزاری این مراسم علاوه بر برگزاری مراسم‌ها و برنامه‌های مختلف فرهنگی، افراد زیاد کمک نقدی خود را تحویل داده و البته در این میان بودند کسانی که درخواست داشتند تا نامی از آن‌ها برده نشود.