آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظر سنجی
دولت در کدام زمینه موفق عمل کرده است؟
اجتماعی
1.19%
اقتصادی
2.2%
سیاسی
6.7%
فرهنگی
0.46%
همه
10.56%
هیچ کدام
78.88%