رونمایی از ۵۰ طرح فناورانه در نمایشگاه «ایران‌ساخت»
کد خبر: 1076255
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Vyx
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۶

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و دبیر ستاد توسعه فناوری نانو از ۵۵ محصول در حوزه‌های دارویی، سلامت، ساختمان و عمران، خودرو، انرژی، محیط زیست و نانو رونمایی شد.

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و سعید سرکار، دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با بازدید از ۲۰۰ طرح فناورانه حوزه نانو از ۵۵ محصول این حوزه در نمایشگاه بین‌المللی تهران رونمایی کردند. این محصولات در حوزه‌های دارویی، سلامت، ساختمان و عمران، خودرو، انرژی و محیط‌زیست بوده‌اند.
کیت تشخیص مواد‌مخدر
شناسـایی و بررسـی پودرهـا و محموله‌های مشـکوک در مناطـق مرزی، پایانه‌های فرودگاهـی و گمرک‌هـا از پـر چالش‌تریـن فرآیند‌های بازرسـی به شـمار می‌رود. امکان شناسـایی مواد‌مخـدر در محموله‌های صادراتـی و وارداتی بـا امکانـات حداقلـی مسـتقر در ایـن مکان‌هـا موجب‌شـده تـا کیت‌های تشـخیصی مختلفـی با ایـن کارایـی تولید و روانـه بـازار شـوند، امـا شناسـایی نـوع مخـدر و حتـی میـزان ناخالصـی آن موضوعـی نیسـت که بـه سـادگی در فضای آزمایشـگاه‌های سـیار مـورد بررسـی قـرار گیرد.
بر این اساس یک شـرکت فناور بـا بهره‌گیری از نانـوذرات فلزی گرانبها موفق به تولید مجموعه کیت‌های تشـخیصی پودر‌های مشـکوک بر مبنای کمپلکـس نانوذرات فلزی گرانبها ماننـد طلا، نقره، مس و آپتامر‌ها شـده‌اسـت.
جعبه سیاه حمل و نقل
محصـولات زیادی وجـود دارنـد کـه در طـول زنجیـره تأمین‌شـان بایـد از نظـر دمایـی بـه طـور مسـتمر و بـا دقـت بالایی پایش شـوند. بـرای مثـال برخـی از محصـولات غذایی و دارویـی ماننـد شـیر خـام، فرآورده‌های خونـی و تنوعـی از سـرم‌ها و واکسـن‌ها هسـتند کـه اگـر در فرآینـد حمل و نقـل محیـط آنهـا تابـع شـرایط دمایـی ویـژه‌ای نباشـد، می‌تواننـد بـه سـرعت فاسـد شـوند یـا خواصشـان را از دسـت دهند. برای جلوگیری از وقوع چنین خسارت‌هایی بایـد بـا استفاده از ابـزار نظارتـی قدرتمنـد، در کنـار پایـش دقیـق فرآیند جابه‌جایـی محصـولات حساس، از رعایـت کامـل پروتکل‌هـا و اسـتاندارد‌های دمایـی نیـز اطمینـان حاصـل شود.
بر این اساس یک شرکت قطعـه گـمشـده از ایـن پـازل نظارتـی را عرضه کرده‌اسـت کـه می‌توانـد بـر حفـظ شـرایط محیطـی ایـده‌آل بـرای محصـولات حسـاس بـه دما مؤثر باشد و علاوه بـر آن، امکانـات متنـوع و کاربردی بسـیار زیـادی را در اختیـار کاربـر قـرار دهـد. محصول این شرکت نوعی برچسـب الکترونیکی هوشـمند اسـت کـه ابعـادی معادل نصـف یـک کارت بانکـی دارد و می‌توانـد گزارش‌های کاملاً اختصاصی‌شـده‌ای بـه کاربـر ارائـه دهـد.
گندزدایی از آب مصرفی در منازل
در خصوص آب شـهری یکی از رایج‌ترین شـیوه‌های گندزدایی اسـتفاده از کلر اسـت. با توجه به مضرات و خطراتی که گاز کلر به همراه دارد، ایـن روش در سـال‌های اخیر بسـیار محدود شـده‌اسـت. در فرآینـد گندزدایی آب‌هـای صنعتی نیـز به دلیل خطراتی کـه انتشـار گاز کلـر می‌تواند در یک محیط صنعتی به همراه داشـته باشـد، معمولاً از کپسـول کلر اسـتفاده نمی‌شـود.
الکتروکلریناسـیون فنـاوری جدیـدی بـر پایـه پوشـش‌های نانوفلـزی اسـت کـه به عنـوان مؤثرتریـن روش بـرای جایگزینـی کپسـول‌های حـاوی گاز کلـر در فرآیند گندزدایـی آب مطرح اسـت. در این روش عملیات الکترولیزاسـیون کـه توسـط الکتروالیزرهـا و بـا اسـتفاده از جریـان الکتریسـیته صـورت می‌گیـرد، باعـث به وجـود آمـدن نوعی گنـدزدا از درون لوله‌های آب ورودی بـه تأسیسـات شـیرین تجزیـه نمـک موجـود در آب می‌شـود کـه می‌تـوان آن را مسـتقیماً تزریـق کـرد.
حذف فلزات سنگین با نانو
آلودگـی آب آشـامیدنی بـا آرسـنیک مشـکلی جهانـی اسـت کـه سـاکنان کشـور‌هایی از هـر پنـج قـاره جهـان را تحـت تأثیـر قـرار داده‌اسـت. بـر اسـاس تحقیقـات انجـام‌شـده در ایـران، شـواهد موجـود نشـان می‌دهـد کـه در برخـی مناطـق شـهری و روسـتایی کشـور ماننـد اسـتان‌های قزویـن، کرمـان، آذربایجـان شـرقی، آذربایجـان غربـی، اردبیـل مشـکل آلودگـی آب بـا آرسـنیک از دیربـاز وجـود داشـته و هم اکنـون در حـال افزایـش اسـت.
یک شــرکت بــا طراحــی خــاص راکتــور «الکتروکواگوالســیون» و ترکیــب آن بــا روش الکتروشــیمیایی بــه شــکل غیرورقـه‌ای، عملکـرد پیوسـته سیسـتم را ممکـن مـی‌کند. ایـن روش بـه عنـوان فرآینـدی مؤثـر جهـت حــذف آلودگی‌هــای آلــی و غیرآلــی از آب آشــامیدنی و همچنیــن پســاب‌هــای صنعتــی مطــرح شــده‌اســت.
برخی دیگر از محصولاتی که رونمایی شده‌است، عبارتند از تزریق گاز ازن در تصفیه‌خانه آب به منظور گندزدایی دستگاه تصفیه آب به واسطه نانو حباب، طرح‌های بخش انرژی، حذف گوگرد از مازوت، رنگ مقاوم به خوردگی با انتقال حرارت بالا، فیلتر هوای مقاوم به حرارت، دستگاه تولید نانو اکسیژن در گلخانه‌های هیدروپونیک، بهبود کیفیت و ماندگاری جنین گندم با فناوری پلاسما، کیسه فریزر برای ماندگاری مواد غذایی، کاتالیست‌های دیزلی، کاتالیست سه‌گانه خودرو، چسب لنت ترمز، ساخت قطعات مصرفی انواع موتور هواپیما و پوشش‌دهی پره‌های کمپرسور هوا.
این نمایشگاه تا ۳۰ دی ماه از ساعت ۹ تا ۱۶ در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برپاست.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار