آغاز تست انسانی دومین واکسن کرونای ایرانی
کد خبر: 1040251
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004McF
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۶
هشت ماه پس از تزریق واکسن ایرانی کرونا «کووپارس» به نمونه‌های حیوانی و اثبات ایمنی و بی‌ضرری این واکسن روز گذشته تست انسانی د ومین واکسن کرونای وطنی با تزریق این واکسن به دو داوطلب آغاز شد. در فاز نخست کارآزمایی بالینی این واکسن بناست تا ۱۳۳ نفر تزریق شود. پلتفرم‌تولید واکسن تزریقی - استنشاقی کووپارس یکی از امن‌ترین پلتفرم‌های دنیا است
زهرا چيذری
سرویس جامعه جوان آنلاین: بیش از هشت ماه پس از تزریق واکسن ایرانی کرونا «کووپارس» به نمونه‌های حیوانی و اثبات ایمنی و بی‌ضرری این واکسن روز گذشته تست انسانی د ومین واکسن کرونای وطنی با تزریق این واکسن به د و د اوطلب آغاز شد.

در فاز نخست کارآزمایی بالینی این واکسن بناست تا به ۱۳۳ نفر تزریق شود. پلتفرم‌تولید واکسن تزریقی - استنشاقی کووپارس یکی از امن‌ترین پلتفرم‌های د نیا است. د ر این پلتفرم جرم زند ه، نیمه زند ه یا کشته از ویروس را وارد بد ن نمی‌کند و حجم تزریقی که اتفاق می‌افتد، بسیار کم و حدود ۲/ ۰ میلی‌لیتر است. این پلتفرم به گونه‌ای ترکیب شد ه‌است که با سایر واکسن‌های تزریق‌شد ه به بد ن تد اخل ند ارد، همچنین د ر مورد جهش‌های ویروس کرونا این پلتفرم قابلیت باز طراحی مجد د واکسن را د ارد. گزارش‌های آماری وزارت بهد اشت همچنان از شیب افزایشی بیماران سرپایی، بستری و حتی فوتی‌های کرونایی حکایت د ارد. رعایت شیوه نامه‌های بهد اشتی کاهش یافته و از سوی د یگر با گرد ش کرونای انگلیسی و زمان حد اقل یک ساله برای واکسیناسیون سراسری د ر کشور، کوچک‌ترین بی‌احتیاطی تبعات ناگواری بر جای خواهد گذاشت. طی ۲۴ ساعت منتهی به روز یک‌شنبه ۱۰ اسفند و بر اساس معیار‌های قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۱۰ بیمار جد ید مبتلا به کووید ۱۹ د ر کشور شناسایی شد که ۴۹۴ نفر از آن‌ها بستری شد ند. مجموع بیماران کووید ۱۹ د ر کشور به یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۱۶۹ نفر رسید. د ر همین زمان، ۹۳ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از د ست د اد ند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۶۰ هزار و ۷۳ نفر رسید. تا کنون یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۱۲۵ نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شد ه‌اند.۳ هزار و ۷۳۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار د ارند. تا کنون ۱۰ میلیون و ۸۵۳ هزار و ۸ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ د ر کشور انجام شد ه‌است. د ر حال حاضر ۱۱ شهرستان قرمز، ۳۲ شهرستان نارنجی، ۲۵۱ شهرستان زرد و ۱۵۴ شهرستان آبی هستند. شهر‌های آباد ان، اهواز، بند ر ماهشهر، خرمشهر، د زفول، د شت آزاد گان، رامهرمز، شاد گان، شوشتر، کارون و هویزه د ر وضعیت قرمز بیماری قرار د ارند. د ر این میان، اما تلاش‌های د انشمند ان کشورمان برای تولید واکسن کرونا روز به روز بیشتر به بار می‌نشیند. روز گذشته هم د ومین واکسن وطنی کرونا وارد فاز آزمایش انسانی شد.

آغاز فاز انسانی دومین واکسن وطنی

چیزی حد ود یک قرن از ورود ایران به عرصه واکسن‌سازی می‌گذرد و اغلب ما سلامتی امروزمان را مد یون واکسن‌های ساخت مؤسسه سرم و واکسن رازی هستیم؛ واکسن‌هایی که د ر د وران کود کی به ما تزریق شد ه‌است.

روز گذشته هم با تزریق این واکسن به د و د اوطلب، کووپارس به عنوان د ومین واکسن کرونای وطنی وارد فاز تست انسانی شد. این تزریق به صورت انتخابی صورت می‌گیرد. د ر د وره د وم تزریق واکسن به ۱۲۰ نفر د ر گروه‌های ۳۰ نفره انجام می‌شود و ۳۳ روز زمان می‌برد. تزریق سوم یعنی فاز استنشاقی د ر روز ۵۳ صورت می‌گیرد. ۱۴ روز بعد از فاز اول آنالیز نتایج صورت خواهد گرفت و اگر نتایج رضایتبخش بود واکسن وارد فاز د وم می‌شود. د ر فاز د وم ۵۰۰ نفر وارد مطالعه می‌شوند.

علی اسحاقی، رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی د ر مراسم آغاز فاز انسانی آزمایش واکسن کوو‌پارس با اشاره به سوابق واکسن‌سازی این مؤسسه گفت: «مؤسسه رازی ۹۶ سال واکسن می‌سازد و افراد نگران عوارض واکسن نباشند. د ر ساخت این واکسن د قت شد ه تا ضرری به د نبال ند اشته باشد و پروتکل‌های علمی رعایت شد ه‌است.» به گفته وی مطالعات اولیه برای ساخت این واکسن از اسفند سال گذشته آغاز شد و د ر فرورد ین سال جاری فرمولاسیون انجام و ارد یبهشت و خرد اد این نمونه به میمون تزریق شد. سپس بررسی د قیق انجام شد ه و ۲۷ د‌ی ماه مجوز انجام تست روی انسان صاد ر شد و حالا اولین تزریق به د و نفر انجام می‌شود. طبق توضیحات اسحاقی فاز انسانی سه فاز د ارد. فاز اول روی ۱۳ نفر تست می‌شود. د ر طول هشت روز این تزریق انجام می‌شود و ۱۲۰ نفر د یگر پس از آن وارد فاز تزریق واکسن می‌شوند و د و ماه بعد فاز د وم آغاز می‌شود.

وی تأکید کرد : «کسانی که واکسن د ریافت می‌کنند، ۲۱ روز بعد د وز د وم (عضلانی) و ۵۱ روز بعد د وز سوم واکسن را که استنشاقی است، د ریافت می‌کنند.»

همه ایرانی‌ها تجربه تزریق واکسن‌های رازی را دارند

کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی د ر مراسم آغاز تست انسانی د ومین واکسن ایرانی کرونا گفت: «طراحی یک واکسن و الزامات آن بسیار پیچید ه است و د اد ه‌های رازی به کمک ما آمد و از اسفند تا فرورد ین کار طراحی صورت گرفت.»

وی اد امه د اد : «پس از د وز‌سنجی واکسن یکبار روی تمام حیوانات تست شد و ما گاید لاین‌ها را د ر اختیار د وستان قرار د اد یم و با ۵۰۰ حیوان آزمایشات را آغاز کرد ند. ما د ر بحث تد ارک میمون برای آزمایش پروسه پیچید ه‌ای د اشتیم و حتی برخی همکاران ما د ر جریان انتقال میمون‌ها از کشور‌های آفریقایی بیمار شد ند. سرانجام با بالاترین تعد اد میمون آفریقایی کارآزمایی بر میمون را انجام د اد یم. د ر نهایت با اتمام آزمایش بر حیوانات پروند ه‌ها به وزارت بهد اشت ارسال شد.»

خاوازی با تأکید بر اینکه همه ما ایرانی‌ها واکسن مؤسسه رازی را د ریافت کرد ه‌ایم، افزود : «ما می‌توانستیم از تکنولوژی‌های قد یمی واکسن‌سازی استفاد ه کنیم، اما تصمیم گرفتیم از تکنولوژی د یگری بهره ببریم که بهترین واکسن ساز‌های د نیا آن را انتخاب کرد ند و این پلتفرم جرم زند ه، نیمه زند ه یا کشته از ویروس را وارد بد ن نمی‌کند، بنابراین یکی از امن‌ترین پلتفرم‌های د نیا است. حجم تزریقی که اتفاق می‌افتد، بسیار کم است و حد ود ۲/ ۰ میلی‌لیتر تزریق می‌شود که این هم ویژگی خاص د یگر این واکسن است.»

ظرفیت انجام ماهانه ۲۰ میلیون واکسیناسیون

شاید یکی از معضلات کنونی د ر د نیا، علاوه بر بحث تهیه واکسن، سرعت انجام واکسیناسیون است، اما طبق تأکید علیرضا رئیسی معاون بهد اشت وزیر بهد اشت، ما د ر کشور یک ماشین بسیار قد رتمند انسانی به نام شبکه بهد اشتی و د رمانی د اریم و اصلاً نگران سرعت واکسیناسیون د ر کشور نیستیم. وی تأکید کرد :" به محض اینکه واکسن به د ست ما می‌رسد، واکسیناسیون یکی از نمایش‌های قد رت ما خواهد بود و د نیا د ر آیند ه خواهد د ید که ما ظرفیت انجام واکسیناسیون‌مان حتی ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون واکسیناسیون را د اریم و آن را انجام می‌د هیم. این قد رت را د ر ۲هزارو۵۰۰ مرکز روستایی و شهری و ۵۰۰ بیمارستانی که مجموعاً ۳هزار مرکز است، پیش‌بینی کرد یم، قد رت انجام این میزان واکسیناسیون را د اریم.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار