کد خبر: 1162204
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۲
عباس حاجی نجاری
 مهم‌ترین امید دشمنان نظام اسلامی پس از ارتحال بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی این بود که بتوانند شکست‌های ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی درد وران زعامت آن راحل عظیم‌الشأن را پس از ایشان جبران و با د رگیر ساختن کشور در یک بحران و جنگ داخلی، ایران را به شرایط قبل از انقلاب بازگردانده و به‌زعم خود روند توفنده حرکت انقلاب را که با تحمیل هشت سال جنگ هم نتوانسته بودند مهار کنند، پس از ایشان متوقف کرده و پروند ه نظام جمهوری اسلامی ایران را ببندند.

 مهم‌ترین امید دشمنان نظام اسلامی پس از ارتحال بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی این بود که بتوانند شکست‌های ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی درد وران زعامت آن راحل عظیم‌الشأن را پس از ایشان جبران و با د رگیر ساختن کشور در یک بحران و جنگ داخلی، ایران را به شرایط قبل از انقلاب بازگردانده و به‌زعم خود روند توفنده حرکت انقلاب را که با تحمیل هشت سال جنگ هم نتوانسته بودند مهار کنند، پس از ایشان متوقف کرده و پروند ه نظام جمهوری اسلامی ایران را ببندند.

البته ناگفته نماند که نگرانی نسبت به سرنوشت انقلاب پس از امام (ره) به بزرگ‌ترین د غد غه نیرو‌های انقلاب هم تبدیل‌شد ه و حتی این نگرانی‌ها در روز‌های پایانی عمر حضرت امام و تشد ید بیماری‌های ایشان و برخی تحولات سیاسی کشور، به اوج خود رسیده بود. اما مهند سی د قیق ساختار نظام اسلامی و اقدام بموقع خبرگان ملت در تعیین جانشین حضرت امام، امید‌های د شمنان را ناامید و نیرو‌های انقلابی را به استمرار حرکت انقلاب امید وار و روند اصلاح آسیب‌های ناشی از جنگ و حرکت عمومی کشور به سمت آرمان‌های انقلاب رونق بیشتری گرفت.
د ر این مسیر ۳۴ ساله بعد از امام کشور به د ستاورد‌های ذی‌قیمتی د ر عرصه‌های مختلف علمی، صنعتی و د فاعی د ست‌یافت و اگر تشد ید فشار‌ها و تحریم‌های د شمنان و ضعف‌ها و کاستی‌های برخی مسئولان د ر د ستگاه‌های اجرایی د ر اد وار گذشته نبود، به‌طور طبیعی شرایط کشور متفاوت و آلام و سختی‌های مرد م که عمد تاً ناشی از فشار‌ها و تحریم‌های د شمنان است، بسیار کمتر بود و انقلاب توانسته بود روند وصول آرمان‌ها و د ستاورد‌های خود را با شتاب بیشتری د نبال کند و این د ر حالی است که طی ۳۴ سال اخیر تهد ید‌ها و فشار‌های د شمنان گسترد ه‌تر و پیچید ه‌تر شد ه و آن‌ها برای تحقق اهد اف خود د ر به‌زانو د رآورد ن و فروپاشی نظام اسلامی، همه ظرفیت و توان خود را به کار گرفتند و اگر د ر د هه اول انقلاب تمرکز آن‌ها بر ابعاد امنیتی نظامی بود، د ر بیش از سه د هه اخیر علاوه بر ابعاد امنیتی و نظامی، شد ید‌ترین تحریم‌های فلج‌کنند ه اقتصاد ی، جنگ نرم و عملیات روانی، جنگ سایبری و ایجاد فتنه‌های د اخلی و د ر یک‌کلام جنگ ترکیبی هوشمند انه‌ای را د ر د ستور کار خود قرارد اد ند که آخرین مرحله آن اغتشاشات سال گذشته بود که طی آن و با توهم پیروزی بر نظام اسلامی، نقاب نفاق و د ورویی را کنار زد ه و مواضع براند ازانه‌ای را که حتی د ر د وران جنگ تحمیلی از بیان صریح آن ابا د اشتند، با توهم پیروزی و البته تقویت جریان معاند براند از د اخلی، به‌صراحت اعلام و به‌زعم خود از انقلاب د ر ایران و براند ازی نظام ایران حمایت کرد ند.
ترد ید‌ی د ر این نمی‌توان د اشت که ایستاد گی و مقاومت مرد م ایران د ر برابر فشار‌ها نقش مهمی را د ر شکست راهبرد‌ی د شمنان د اشته و د ارد، ولی د ر این نیز نمی‌توان ترد ید کرد که رهبری نظام چه د ر د وران زعامت حضرت امام (ره) و چه د ر د وران زعامت مقام معظم رهبری، اصلی‌ترین نقش را د ر هد ایت امت د ر عبور از این چالش‌ها و بحران‌ها د اشته و این متأثر از ویژگی‌ها و شاخص‌های منحصربه‌فرد رهبری نظام د ر جمهوری اسلامی د ر جایگاه ولایت‌فقیه است که نظام اسلامی را از همه نظام‌های سیاسی جهان متمایز می‌کند. د ر انقلاب اسلامی ایران برخلاف د یگر انقلاب‌ها و تحولات و تغییرات سیاسی د ر کشور‌ها که غالباً رهبرانی به‌عنوان سیاستمد ار و یا نظامیان حرفه‌ای با تکیه‌بر زر و زور و تزویر د ر جایگاه مد یریت و یا رهبری نظام جد ید قرار می‌گیرند، این ویژگی‌های رهبری نظام اسلامی است که به آن جایگاه اعتبار و ارزش می‌بخشد. این امر را د رحرکت انقلاب اسلامی ایران د ر د وران زعامت امامین انقلاب به‌روشنی می‌توان د ید.
حضرت امام (ره) از آغاز نهضت، اصول مکتب سیاسی خود را برای مرد م تبیین نمود ه و آنان را به ایمان روشن‌بینانه و آگاهانه رساند و پس از اثبات حقانیت مکتب سیاسی خود، توانست ملت ایران را آرام‌آرام وارد مید ان مبارزه کرد ه، به همراهی این اقیانوس عظیم پرتلاطم، انقلاب بزرگ اسلامی را شکل د هد و د رنتیجه آثار شوم تسلط قد رت‌های طاغوتی را د ر این کشور برطرف و د نیا را متحول کند، به‌گونه‌ای که حرکت او با هیچ حرکتی از صد ر اسلام تاکنون قابل‌مقایسه نیست. ویژگی‌هایی که د ر د وران زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مد ظله‌العالی) و تعمیق د ستاورد‌های انقلاب با تثبیت نظام اسلامی و تحکیم اقتد ار د فاعی، نفوذ منطقه‌ای و خنثی‌سازی فتنه‌های طراحی‌شد ه علیه مرد م ایران، تد اوم یافت.
پای بند‌ی به اصول و ارزش‌های اسلامی، صلابت و اقتد ار، بصیرت و بینش عمیق، خد اباور، توکل، شجاعت، سلامت نفس، ساد ه‌زیست و قناعت‌پیشه، مصمم و خستگی‌ناپذیر، حکیم و نظریه‌پرد از، باورمند به «توسعه و پیشرفت» ایران متکی بر نظریه «ما می‌توانیم» د ر گفتار و عمل، مد یری راهبرد‌ی و آیند ه‌نگر همراه باقد رت پیش‌اند یشی و راهبرد‌ی، توان مد یریت مهار بحران‌ها متکی بر «امید بخشی و روحیه آفرینی» تنها گوشه‌ای از ویژگی‌های بی‌نظیر رهبری انقلاب است.
اما شاخصه مهم رهبری نظام اسلامی د ید ن ضعف‌ها و قوت‌ها د ر کنار هم است، معظم له د ر تبیین و تحلیل روند انقلاب، د ر عین تأکید بر نقاط قوت و د ستاورد ها، همواره بر وجود ضعف‌ها و آسیب‌ها و ضرورت تلاش برای حل آن‌ها هم مد نظر د ارند. ایشان د ر بیانیه د وم گام انقلاب می‌فرمایند : «اگر بی‌توجهی به شعار‌های انقلاب و غفلت از جریان انقلابی د ر برهه‌هایی از تاریخ چهل‌ساله نمی‌بود بی‌شک د ستاورد‌های انقلاب از این بسی بیشتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی‌د اشت» ایشان مهم‌ترین راهبرد د شمن د ر شرایط کنونی را ناامید سازی مرد م و به‌ویژه نسل جوان د انسته و د ر بیاناتشان د ر سالروز ارتحال امام (ره) یاد آور می‌شوند سعی آن‌ها این است که با به رخ کشید ن مشکلات معیشتی و تورم و گرانی، جوان ایرانی را ناامید کنند د رحالی‌که اولاً همه این مشکلات قابل‌رفع است و به توفیق الهی برطرف خواهد شد. ثانیاً مشاهد ه مشکلات باید موجب افزایش انگیزه برای یافتن راه‌های رفع آن‌ها و کمک به افراد‌ی شود که د ر مید ان برای حل آن‌ها تلاش می‌کنند. ثالثاً د ر کنار مشکلات، پد ید ه‌های امید آفرین بسیار و پرشماری د ر کشور وجود د ارد که بد خواهان نمی‌خواهند این پد ید ه‌ها د ید ه شوند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار