هفت برنامه محوری آیت الله رئیسی برای دولتِ مردمى
کد خبر: 1049924
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004P8G
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۱
 ایرانى قوى هندسه تحقق بیانیه ى گام دوم است
هفت برنامه محوری دکتر سید ابراهیم رئیسی برای دولت آینده مشتمل بر؛ دولت جوانان، دولت کرامت، دولت عزت، دولت آزادی، دولت شفافیت، دولت کار و دولت اخلاق محور‌های اصلی رئیسی برای دولت آینده خود عنوان شده است.
هوشنگ رستم پور شهيدى
سرویس سیاسی جوان آنلاین: انتخابات این دوره هم به سمت پرشور شدن پیش می‌رود و قطعاً مشارکت بالای ٦٠ درصد رقم خواهد خورد.
هر نامزدی برای ریاست‌جمهوری انتخاب شود باید منافع مردم را از هر جهت و هر منظر، پیگیری کرده و بتواند منافع ملت در ابعاد مختلف را محقق کند. کسی که می‌خواهد رییس جمهوری آینده کشور باشد، باید برنامه جامعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. دیگر زمان کلی گویی و شعار گذشته است جبهه انقلابی گزینه خودش را پیدا کرد و آیت الله سید ابراهیم رئیسی است؛  ایشان معتقدند که قوه مجریه اولویت دارد و معیشت مردم دغدغه ایجاد می‌کند.‌

می‌توان دغدغه‌ها و درد و رنج مردم را کاهش داد. ورود من به این عرصه اجابت درخواست مردم است.

این هفت برنامه محوری دکتر سید ابراهیم رئیسی برای دولت آینده مشتمل بر؛ دولت جوانان، دولت کرامت، دولت عزت، دولت آزادی، دولت شفافیت، دولت کار و دولت اخلاق محور‌های اصلی رئیسی برای دولت آینده خود عنوان شده است.

برای ایده کلی نوشتار هندسه بیانیه را بررسى کردم که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند و آن «عظمت چشم‌اندازی است که باید به آن برسیم» بیانیه گام دوم چیزی جز ارائه مدل کارآمد، عملیاتی و جامع از اسلام ناب محمدی در روزگار ما نیست؛ هر مقداری که معرفت اسلامی ما قوی‌تر باشد، پشتوانه نظریه گام دوم تقویت خواهد شد و دلالت‌های بیانیه گام دوم برای بخش‌های مختلف می‌تواند روش کار شود و ما باید بسیار مراقب باشیم که مروجین و مجریان آن نیز انقلابی یعنى تحول آفرین باشند.

تشکیل دولت انقلابی و تحول آفرین با اجماع مردم و نیرو‌های انقلاب بر آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، حاصل خواهد گردید.

از ماه‌ها قبل اساتید جوان دانشگاهی در تمامى حوزه هاى راهبردی، برنامه‌های تخصصی و اجرایی را با توجه به دغدغه‌های معیشتی مردم و با تکیه بر تولید، مانع زدایى و مشارکت مردمى تهیه و تدوین نمود و در اختیار آیت الله رئیسی نامزد اصلح قرار گرفت. این برنامه هاى محورى در قالب هفت برنامه آیت الله سیدابراهیم رئیسی برای دولت آینده منتشر شد که به تحلیل و بررس و انطباق آن با بیانیه ى گام دوم انقلاب براى تشکیل دولتِ تحول آفرین که همان دولتِ مردمى ایرانى قوى مى پردازیم. اینک سؤال اساسى هر ایرانى در دولت مردمى براى ایرانى قوى و همچنین اجراى بیانیه این است که«من در گام دوم انقلاب چه کاری می‌توانم انجام بدهم؟»

دولت کار

وظیفـه تاریخـی همـه دولتهـا در هـر کجـای جهـان و کشور ماایـن اسـت کـه تدابیـری بیاندیشـند تـا کرامـت و کیفیـت زندگـی مـردم را ارتقـاء دهنـد. بـا ایـن وجـود.

امــا در مقایســه بــا آنچــه بایــد باشــیم در مقایســه بــا ظرفیــت هــا و امکانــات و توانایــی هــا، و در قیــاس بــا شایســتگی هــای ملــت فهیــم ایــران و قیــاس بــا مسـیری کـه رهبـر معظـم انقـلاب در رسـیدن بـه تمـدن نویـن اسـامی مطـر ح فرمــوده انــد، کارهــای نکــرده و راههــای نرفتــه زیــادی باقــی اســت؛ و به همین سبب عموم مردم از وضعیت فعلی عملکرد‌ها و مدیریت‌های اجرایی گله‌مند هستند، این موضوع ارتباطی به بحث سیاسی و جریانی ندارد.

مع الوصف ما باید بتوانیم با یک دولت مردمى براى ایرانى قوی مسائل معیشت مردم را حل کنیم.
چنانکه آیت الله رئیسى معتقد است نه بازگشـت به گذشـته و نه تحمل وضع موجود؛ بلکه تغییـر بـه نفع مردم.

اگــر در همــه عرصــه هــا، از روابــط بیــن الملــل گرفتــه تــا در عرصــه کشــاورزی، صنعــت، سیاســت، دانــش و در همــۀ عرصــه هــای مدیریتــی کشــور دل بــه فرهنــگ امــام خمینــی بســپاریم، از هــم ا کنــون بایــد بدانیــم کــه پیروزیــم و زمانـی فـرا خواهـد رسـید کـه بـا تأسـی بـه روحیـه و فرهنـگ جهـادی و در تمـام
جهــان، کشــور نمونــه و الگــو شــویم.

 بى شک بــرای رشــد، توســعه و بالندگــی کشــور در دولت سیزدهم بایــد الگوهــای مدیریتــی تغییــر یافتـه و بـه سـمتی حرکـت نمایـد کـه تـوان اعتمادسـازی و ایجـاد انگیـزه کار و تــلاش را در بیــن مســیٔولین و مــردم فراهــم ســازد و دولت کار خودش باید اهل کار باشد، چون مردم از حرف و وعده خسته شده اند و همه چیز باید در میدان عمل اتفاق بیفتد.

در همین راستا مقام معظم رهبرى در بیاناتشان فرمودند همه مســیٔولین بایــد در خدمــت بــه مــردم از یکدیگــر ســبقت بگیرنــد و یــک نهضــت خدمــت بــه مــردم راه بیندازنــد.

براى اجرایى شدن این رهنمودهاى معظم له و بیانیه ى گام دوم که انطباق کامل با این اصل از اصول هفتگانه آیت الله رئیسى دارد، توجه به این نکات ضرورى است.

• تقویت ارتباط مسیٔولین بویژه مدیران عالی کشور با مردم

• خدمــت رســانی، پــرکاری، مــردم داری و ایجــاد نظــام پاســخگویی بــه مــردم

• تنقیــح مقــررات و آیٔیــن نامــه هــای دولــت و ایجــاد ثبــات و هماهنگــی در آنهـا بـرای چابـک سـازی و افزایـش کارآمـدی

• اهمیــت بــه حضــور مــردم و نقــش دادن بــه نخبــگان، صاحبنظــران و تشــکل‌های صنفــی در جهــت کاهــش تصدیگــری و ارتقــاء بهــره وری

• ترویــج مدیریــت تحــول گــرا بــا روحیــۀ جهــادی و اســتفاده از فناوریهــای نویــن بــا نگــرش سیســتمی
• حذف اشرافیت دولتی از تمامی سطوح دولت

• تمرکـز زدایٔـی و تفویـض اختیـار بـرای سـرعت بخشـیدن بـه حـل مشکلات براى تحول آفرینى

بر این باورم که دولت آیت الله رئیسى سندى براى تحقق بیانیه ى گام دوم و گره‌گشایی از زندگی مردم است.
مقام معظم رهبری هر بار در سخنان خود این نکته را گوشزد می‌کنند تا سرانجام گوش شنوایی برای آن پیدا شود. اینک آیت الله رئیسى بیانیه ى گام دوم را چنین توصیف میکند، این بیانیه کاملاً ترسیم و مشخص می‌کند که تمدن اسلامی امری دست‌یافتنی است. نیازمند یک حرکت جهادی و یک عزم راسخ در دولت‌مردان به صورت عام یعنی همه‌ی کسانی که در حکومت مشغولند، هستیم و با این عزم راسخ رسیدن به آن قله‌های تمدنی کاملاً امکان‌پذیر و انشاءالله دست یافتنی است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار