جوانان گام د وم انقلاب، تاریخ پهلوی را به د قت مطالعه کنند
کد خبر: 1037539
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004LuV
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۲
رئیس سازمان بسیج د ر اجتماع بزرگ مجازی د هه فجر:
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه جوانان گام د وم انقلاب باید د وران پهلوی را به د قت مطالعه کنند، گفت: ما ملت بزرگی بود یم که هر گاه د شمنان جرئت می‌کرد ند به سمت ایران حمله کنند صحنه‌های زیبایی د ر برابر اشغالگران رقم می‌خورد، اما د ر جنگ جهانی د وم هیچ مقاومتی د ر برابر روس و انگلیس که د ر شمال و جنوب کشور تاخت و تاز می‌کرد ند نشد، چون کسانی د ر رأس کشور بود ند که عزت ملت برای آن‌ها اهمیت ند اشت و تنها چیزی که امریکایی‌ها ترسیم می‌کرد ند اهمیت د اشت.
سرویس سیاسی جوان آنلاین: به گزارش فارس، سرد ار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین د ر اجتماع بزرگ مجازی ویژه د هه فجر با گرامید اشت چهل و د ومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با اشاره به زوایای مختلف عزت و استقلال مرد م ایران و هویت ایرانی، اد امه د اد : انگلیسی‌ها توانستند از د وران قاجار سیطره خود را د ر د رون کشور ما آغاز کنند، هرچه به جلو آمد یم نفوذ استعمار پیر انگلیس د ر غرب آسیا گسترد ه‌تر شد و د ر اواخر قاجار شرایط بین‌المللی و کشف نفت باعث شد انگلیسی‌ها به د نبال حکومت متمرکز د ر ایران باشند. سرد ار سلیمانی با بیان اینکه آن‌ها می‌خواستند یک امنیت مد یریت شد ه و تمرکز پید ا کرد ه د ر ایران سایه بگستراند تا این کالای مهم را د ر خد مت بگیرند، عنوان کرد : اگر می‌خواستند با حکومت قاجار اد امه بد هند ممکن بود آزاد یخواهان د ر د نیا و علما با تکیه بر قوای مرد م و عشایر و اقوام مختلف علیه انگلیسی‌ها شورش کنند، د ر حالی که د ر همان اوایل شکل‌گیری حکومت رضاخان علیه او این شورش‌ها شکل گرفت. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به کارکرد ارتش رضا خان گفت: ارتش یکصد هزار نفری جد ید و مجهز د اشتیم، اما هیچ گونه مقاومتی د ر برابر نیرو‌هایی که از شمال و جنوب وارد کشور شد ند نکرد، سلاح‌های خود را روی زمین گذاشته و سلاح‌های خود را به روستاییان فروختند و از پاد گان‌ها فرار کرد ند؛ رضاخان که عمر خود را به عنوان یک نظامی گذراند ه بود هیچ گاه د ر برابر انگلیسی‌ها مقاومت نکرد و به تبعید گاه خود رفت، طبیعی بود ارتشی با ۱۵ سال مد یریت انگلیسی‌ها د چار فروپاشی شود.

سرد ار سلیمانی با بیان اینکه همین ارتش را رضاخان علیه مرد م ایران به کار گرفت، عنوان کرد : ارتش علیه عشایر غرب کشور به کار گرفته شد ه و بار‌ها بمباران شد ند، د ر د وره اول پهلوی عزت ملی ایران کاملاً لگد مال شد و احساس کرد عزت ملی از سوی پهلوی خد شه د ار شد. وی با بیان اینکه انگلیسی‌ها برای ملت آزاد‌ی قائل نبود ند اد امه د اد : د یکتاتوری محض وجود د اشت و این شرایط د ر زمان پهلوی د وم هم اد امه د اشت و حتی بیشتر از آن یعنی تعیین کابینه، تعیین نخست وزیر و تهیه برنامه پنج ساله کشور توسط امریکایی‌ها بود.

سرد ار سلیمانی با اشاره به اینکه جوانان گام د وم انقلاب باید د وران پهلوی را به د قت مطالعه کنند، گفت: ما ملت بزرگی بود یم که هر گاه د شمنان جرئت می‌کرد ند به سمت ایران حمله کنند صحنه‌های زیبایی د ر برابر اشغالگران رقم می‌خورد، اما د ر جنگ جهانی د وم هیچ مقاومتی د ر برابر روس و انگلیس که د ر شمال و جنوب کشور تاخت و تاز می‌کرد ند نشد، چون کسانی د ر رأس کشور بود ند که عزت ملت برای آن‌ها اهمیت ند اشت و تنها چیزی که امریکایی‌ها ترسیم می‌کرد ند اهمیت د اشت.

وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: این تحول عظیم د ر غرب آسیا سرآغاز تحول بزرگ د ر تاریخ معاصر شد، انقلاب اسلامی بر ارتش تربیت شد ه امریکا، با د هها سال سابقه، میلیارد‌ها د لار پول و د ستگاه جهنمی ساواک به پیروزی رسید. امریکا به زعم خود قوی‌ترین حکومت غرب آسیا را مد یریت می‌کرد، اما د ر برابر انقلاب ملت ایران شکست خورد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه ملت ایران با نیروی الهی توانست به رهبری امام این رژیم سرتاپا مسلح را سرنگون کند، گفت: ۲۲بهمن سرآغاز عصر جد ید پیش روی ملت ایران بود. نگاه د نیا به ملت ایران تغییر کرد و امروز ۴۲ سال از پیروزی انقلاب سپری شد ه است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه ملت ایران نه تنها د ر پیروزی انقلاب مجاهد ت کرد بلکه د ر برابر توطئه‌های سنگین به خصوص د ر سال‌های اول پیروزی انقلاب و جنگ هشت ساله نیز ایستاد گی کرد، گفت: د وران د فاع مقد س د وران شکوهمند و بی نظیری بود که امروز از آن به عنوان یک د وره شکوهمند یاد می‌کنیم. د ر سایه باور «ما می‌توانیم» و «استقلال و آزاد ی» ملت ایران به پیش رفته است و د ر همه شاخصه‌های مورد نظر از جمله توسعه و پیشرفت و سعاد ت و رفاه و عزت و استقلال ملت ایران حرف‌های زیاد‌ی برای د نیا د ارد.

سرد ار سلیمانی با اشاره به بیانیه گام د وم انقلاب اسلامی اد امه د اد : این بیانیه ما را به سمت تشکیل تمد ن اسلامی هد ایت خواهد کرد، رهبر انقلاب همه ظرفیت‌ها را برای ملت ایران و جوانان بیان کرد ند، تجربه تاریخی که ملت ایران د ر حوزه مقاومت د ارد نشان د اد ه که ملت د ر برابر د شمنان از آرمان‌های امام و اهد اف خود به خوبی د فاع و پای این اهد اف جانفشانی کرد ه است و امروز نیز د ر مسیری قرار گرفته تا با اقتد ار گام د وم انقلاب را آغاز کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه برای رفع کاستی‌ها تلاش و مجاهد ت خواهیم کرد، گفت: امروز د نیا د رگیر ویروس کرونا است و انسجام ملی ایرانیان د ر مبارزه با این ویروس بی‌نظیر است، همه د نیا د چار از هم گسیختگی شد ه، امریکا و انگلیس و برخی کشور‌های د نیا که اد عای آن‌ها گوش فلک را د ر زمینه د انش پزشکی کر کرد ه روزانه با هزاران مرگ و میر مواجه هستند. وی با بیان اینکه کجای د نیا صحنه‌هایی را که ملت ایران و خاد مان سلامت و نیرو‌های جهاد‌ی بسیج به نمایش گذاشتند، سراغ د اریم، گفت: کشور ما د ر مقایسه با سایر کشور‌ها شرایط خوبی د ارد و از چند ین مسیر واکسن بومی را برای مقابله با این ویروس تهیه کرد ه و به زود‌ی د ر اختیار مرد م قرار خواهد د اد و وزارت بهد اشت نیز تلاش می‌کند واکسن‌های مورد تأیید را برای افراد پر خطر تهیه کند. سرد ار سلیمانی با اشاره به نظرسنجی‌های صورت گرفته د رباره واکسن کرونا، گفت: اکثریت مرد م تمایل د ارند واکسن ساخت د اخل را استفاد ه کنند، زیرا به امریکا و اروپا هیچ اعتماد‌ی ند ارند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار