آمار1

 پردیس سینمایی «سیتی‌سنتر» اصفهان با 52 هزار و 983 نفر بیننده و فروش بیش از 3 میلیارد و 631 میلیون تومان، پردیس سینمایی «هویزه» مشهد با با 52 هزارو 644 نفر بیننده و فروش بیش از 3 میلیارد و 445 میلیون تومان، پردیس سینمایی «مگامال» تهران با 51 هزار و 544 نفر بیننده و فروش بیش از 3 میلیارد و 425 میلیون تومان، پردیس سینمایی «اکومال» کرج با 51 هزار و 317 نفر بیننده و فروش بیش از 3 میلیارد و 304 میلیون تومان، پردیس سینمایی «لوتوس مال» با 49 هزار و 975 نفر بیننده و فروش بیش از 3 میلیارد و 186 میلیون تومان و پردیس سینمایی «بام نیایش» تهران با 47 هزار و 328 نفر بیننده و فروش بیش از 3 میلیارد و 638 میلیون تومان، در رتبه‌های پنجم تا دهم جدول رتبه‌بندی سینماها در خرداد ماه بر اساس بیننده قرار می‌گیرند.

آمار3

همچنین استان تهران با فروش بیش از 79 میلیارد و 938 میلیون تومان، استان خراسان رضوی با فروش بیش از 17 میلیارد و 174 میلیون تومان، استان اصفهان با فروش بیش از 13 میلیارد و 523 میلیون تومان، استان فارس با فروش بیش از 10 میلیارد و 494 میلیون تومان و استان البرز با فروش بیش از 8 میلیارد و 711 میلیون تومان، پنج استان پرفروش خرداد ماه بودند.

آمار