کد خبر: 1131473
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۸
بر اساس بررسی داده‌های سازمان هواشناسی کشور، طی هفت روز گذشته در کشور حدود ۱۴.۱ میلیمتر بارندگی ثبت شد که در مقایسه با بلندمدت ۴۸.۲ درصد افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی طی هفت روز گذشته منتهی به ۲۵ دی در کشور حدود ۱۴.۱ میلیمتر بارندگی ثبت شد. میزان بارندگی‌ها در بلندمدت ۹.۸ میلیمتر بود که در مقایسه با بلند مدت حدود ۴۸.۲ درصد افزایش میانگین بارندگی در کشور ثبت شده است.

از ابتدای ماه جاری میزان این بارندگی‌ها ۳۳.۴ میلیمتر و در بلندمدت حدود ۲۵.۴ میلیمتر بود. میزان بارش‌های ماه جاری در مقایسه با بلندمدت حدود ۳۱.۵ درصد افزایش داشته است این درحالیست که از ابتدای سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه تاکنون) ۶۵.۲ میلیمتر بارندگی ثبت شده است و بارندگی‌های بلند مدت ۸۴.۱ میلیمتر بود بنابراین میزان بارندگی‌های سال آبی جاری در مقایسه با بلند مدت حدود ۲۳.۱ میلیمتر کاهش داشته است.

بوشهر رکورددار بیشترین بارندگی در سال آبی جاری
طی سال آبی جاری استان بوشهر با ۲۳۴.۸ میلیمتر بارش دارای رکورد بیشترین بارندگی بوده این در حالیست که بارندگی‌های این استان در بازه زمانی بلندمدت ۱۴۳.۳ میلیمتر ثبت شده بنابراین در مقایسه با بلند مدت ۹۱.۵ میلیمتر معادل با ۶۳.۹ درصد افزایش بارش داشته است. سال گذشته در این استان حدود ۱۵۰.۲ میلیمتر بارندگی ثبت شده بود که بارش‌های امسال در این بازه زمانی نسبت به سال گذشته حدود ۸۴.۶ میلیمتر معادل با ۵۶.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درواقع بارش‌های این استان طی سال آبی جاری باید به ۲۴۱.۴ میلیمتر برسد و بارش‌های اخیر حدود ۹۷.۳ درصد از این میزان را تامین کرده است.

از دیگر استان‌هایی که در سال آبی جاری میزان بارش‌های آن افزایشی بوده استان فارس با ۱۴۱.۴ میلیمتر بارندگی است که بارندگی‌های آن در بلندمدت حدود ۱۳۰.۲ میلیمتر است. در نتیجه میزان بارندگی‌های آن درمقایسه با بلندمدت ۱۱.۳ میلیمتر معادل با ۸.۶ درصد افزایش یافته است. سال گذشته در این بازه زمانی، بارش‌های این استان حدود ۱۵۲.۲ میلیمتر بود بنابراین بارش‌های سال آبی جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۰.۸ میلیمتر معادل با ۷.۱ درصد کاهش داشته است. درواقع بارش‌های این استان طی سال آبی جاری باید به ۳۱۶.۴ میلیمتر برسد و بارش‌های اخیر حدود ۴۴.۷ درصد این میزان را تامین کرده است.

طی سال آبی جاری، استان یزد نیز ۳۹.۵ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است این در حالیست که بارندگی بلند مدت این استان ۳۲.۹ میلیمتراست بنابراین امسال یزد ۶.۶ میلیمتر معادل با ۲۰.۱ درصد نسبت به بلندمدت افزایش بارندگی داشته است. بارش‌های این استان در این بازه زمانی طی سال گذشته ۳۶.۸ میلیمتر بود بنابراین بارش‌های سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۲.۷ میلیمتر معادل با ۷.۲ درصد افزایش داشته است.. درواقع بارش‌های این استان طی سال آبی جاری باید به ۸۸.۶ میلیمتر برسد و بارش‌های اخیر حدود ۴۴.۵ درصد این میزان را تامین کرده است.

طی سال آبی جاری استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ۳۲۷ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است این در حالیست که بارندگی بلند مدت این استان ۳۲۶.۱ میلیمتراست بنابراین امسال کهگیلویه و بویراحمد ۰.۹ میلیمتر معادل با ۰.۳ درصد نسبت به بلندمدت افزایش بارندگی داشته است. بارش‌های این استان در این بازه زمانی طی سال گذشته ۳۷۷.۸ میلیمتر بود بنابراین بارش‌های سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۵۰.۷ میلیمتر معادل با ۱۳.۴ درصد کاهش داشته است.. درواقع بارش‌های این استان طی سال آبی جاری باید به ۷۰۴.۵ میلیمتر برسد و بارش‌های اخیر حدود ۴۶.۴ درصد این میزان را تامین کرده است.

با توجه به اینکه خشکسالی پیاپی و کم‌بارشی مداوم تمام کشور را درگیر کرده است، برخی استان‌ها کاهش‌های چشمگیری در میزان بارندگی نسبت به بلند مدت داشتند که از جمله این استان‌ها سمنان ۷۵.۵ درصد کمتر از بلندمدت، قم ۶۷.۲ درصد کمتر از میزان بلندمدت، قزوین ۶۲.۴ درصد کمتر از بلندمدت و استان تهران نیز ۶۲.۱ درصد نسبت به بلند کاهش بارندگی داشته است.

طی سال آبی جاری کل کشور ۶۵.۲ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است این در حالیست که بارندگی بلند مدت آن ۸۴.۸ میلیمتراست بنابراین امسال میانگین بارش‌ها نسبت به بلندمدت ۱۹.۵ میلیمتر معادل با ۲۳.۱ درصد کاهش داشته است. بارش‌های کشور در این بازه زمانی طی سال گذشته ۸۱.۷ میلیمتر بود بنابراین بارش‌های سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۶.۵ میلیمتر معادل با ۲۰.۲ درصد کاهش داشته است.. درواقع بارش‌های کشور طی سال آبی جاری باید به ۲۳۶.۹ میلیمتر برسد و بارش‌های اخیر حدود ۲۷.۵ درصد این میزان را تامین کرده است.

استان‌های بوشهر با ۴۷.۶ میلیمتر، کهگیلویه و بویراحمد با ۴۱.۷ میلیمتر، خوزستان با ۳۴.۷ میلیمتر، کرمانشاه با ۲۲.۸ میلیمتر، کردستان با ۱۸.۷ میلیمتر، چهارمحال و بختیاری با ۱۶.۲ میلیمتر، فارس با ۱۳.۲ میلیمترُ گیلان با ۱۲.۶ میلیمتر، همدان با ۱۱.۶ میلیمتر، لرستان با ۱۱.۳ میلیمتر و البرز با ۱۰میلیمتر بیشترین میزان بارندگی طی ۲۴ ساعت گذشته را دریافت کردند.

میزان بارندگی کلانشهر‌های ایران
میزان بارندگی در سه کلانشهر نسبت به سال آبی گذشته افزایش یافته است. به عنوان نمونه میزان بارش‌های کلانشهر اصفهان طی هفت روز گذشته حدود ۱۳.۲ میلیمتر ثبت شده است که نسبت به بارش ۵.۴ میلیمتری بلندمدت حدود ۷.۸ میلیمتر افزایش داشته است. این کلانشهر از ابتدای ماه جاری تاکنون حدود ۲۴ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است که نسبت به بارش ۱۲.۳ میلیمتری بلندمدت حدود ۱۱.۶ میلیمتر بیشتر بوده است. اصفهان از ابتدای سال آبی جاری حدود ۳۸.۷ میلیمتر بارندگی دریافت کرده این در حالیست که میانگین بارندگی‌های این استان در بلندمدت ۳۷ میلیمتر بوده است و این آمار نشان‌دهنده افزایش ۱.۷ میلیمتری بارش‌ها نسبت به بلندمدت است. باتوجه به بارندگی‌های سال گذشته که ۲۷.۲ میلیمتر بود، میانگین بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته ۱۱.۵ میلیمتر افزایش داشته است.

شیراز طی هفت روز گذشته حدود ۶۸ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است و نسبت به میانگین بلندمدت که حدود ۳۶.۹ میلیمتر بود ۳۱ میلیمتر افزایش بارش داشته است. در این کلانشهر از ابتدای ماه جاری تاکنون ۱۲۸.۷ میلیمتر بارندگی ثبت شده است و نسبت به بارندگی ۸۲.۱ میلیمتری بلندمدت حدود ۴۶.۶ میلیمتر افزایش دارد. میانگین بارندگی‌های شیراز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود ۲۵۱.۷ میلیمتر است و میزان آن نسبت به بارش‌های ۲۱۶ میلیمتری بلندمدت حدود ۳۵.۷ میلیمتر افزایش داشته است. بارش‌های سال جاری نسبت به بارندگی ۲۰۱.۷ میلیمتری سال گذشته ۵۰.۱ میلیمتر بیشتر شده است.

اهواز نیز طی هفت روز گذشته حدود ۲۰.۶ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. میزان بارندگی‌ها در بلند مدت حدود ۱۰.۷ میلیمتر بود بنابراین بارش‌ها طی هفت روز گذشته نشان‌دهنده افزایش ۹.۹ میلیمتری است. اهواز از ابتدای ماه جاری تا کنون نیز حدود ۵۳.۹ میلیمتر بارندگی دریافت کرد که نسبت به میانگین ۳۴.۴ میلیمتری بلندمدت ۱۹.۵ میلیمتر افزایش داشته است، اما بارش‌های ۷۹.۹ میلیمتری اهواز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نسبت به میانگین ۱۱۱.۹ میلیمتری بلندمدت حدود ۳۲.۱ میلیمتر کاهش داشته است، اما به‌طور کلی این بارش‌ها نسبت به میانگین بارش‌های ۶۲.۵ میلیمتری سال گذشته ۱۷.۴ میلیمتر افزایش داشته است.

کاهش بارندگی‌های پنج کلانشهر نسبت به سال گذشته
کلانشهر تهران طی هفت روز گذشته تنها ۳.۵ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. میزان بارندگی‌های این استان در بلندمدت حدود ۷.۱ میلیمتر است و درواقع بارش‌های این بازه زمانی نسبت به بلندمدت حدود ۳.۶ میلیمتر کاهش داشته است. کلانشهر تهران از ابتدای ماه جاری با بارش ۱۵.۸ میلیمتری نسبت به بارش‌های ۲۲.۲ میلیمتری بلندمدت حدود ۶.۷ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است. تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۳۶.۲ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. میانگین بارندگی‌های آن در بلندمدت ۹۵.۵ میلیمتر است بنابراین بارش‌ها در فصل آبی جاری نسبت به بلندمدت ۵۹.۳ میلیمتر کاهش داشته این در حالیست که سال گذشته در همین بازه زمانی تبریز حدود ۶۹.۴ میلیمتر بارندگی داشت بنابراین در سال آبی جاری ۳۳.۳ میلیمتر کاهش یافته است.

تبریز طی هفت روز گذشته تنها ۰.۱ میلیمتر بارندگی دریافت کرد که در مقایسه با بارش ۳.۴ میلیمتری بلندمدت حدود ۳.۳ میلیمتر کاهش داشته است. از ابتدای ماه جاری تا کنون نیز حدود ۹.۸ میلیمتر بارندگی در این کلانشهر ثبت شده است که در مقایسه با بارش ۱۳.۴ میلیمتری بلندمدت حدود ۳.۶ میلیمتر کاهش داشته است. تبریز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۳۸.۷ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. میانگین بارندگی‌های آن در بلندمدت ۷۴.۳ میلیمتر است بنابراین بارش‌ها در فصل آبی جاری نسبت به بلندمدت ۳۵.۶ میلیمتر کاهش داشته این در حالیست که سال گذشته در همین بازه زمانی تبریز حدود ۷۱.۹ میلیمتر بارندگی داشت بنابراین در سال آبی جاری ۳۲.۲ میلیمتر کاهش یافته است.

کرج نیز جزو کلانشهر‌هایی است که با ۹.۷ میلیمتر بارندگی طی هفت روز گذشته نسبت به میانگین بلندمدت به میزان ۱۰.۵ میلیمتر حدود ۰.۸ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است. این کلانشهر از ابتدای ماه جاری نیز تنها ۳۲.۲ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است و بارش‌های آن نسبت به بارش‌های ۳۵.۹ میلیمتری بلندمدت حدود ۳.۷ میلیمتر کاهش یافته است. کرج با دریافت بارش‌های ۷۷.۷ میلیمتری از ابتدای سال آبی جاری نسبت به بارش‌های بلندمدت - که حدود ۱۵۷.۸ میلیمتر بود - حدود ۸۰ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است. با وجود این کم‌بارشی‌ها حتی نسبت به سال گذشته که این شهرستان حدود ۱۴۱.۴ میلیمتر بارندگی دریافت کرد، با ۶۳.۷ میلیمتر کم‌بارشی مواجه است.

مشهد نیز طی هفت روز گذشته حدود ۲.۶ میلیمتر بارندگی دریافت کرد که در مقایسه با بارش ۶ میلیمتری بلندمدت حدود ۳.۵ میلیمتر کاهش داشته است. این کلانشهر از ابتدای ماه جاری حدود ۲.۹ میلیمتر و در بلند مدت ۱۵.۵ میلیمتر بارندگی دریافت کرده که میزان بارندگی‌ها در این بازه زمانی نسبت به بلندمدت ۱۲.۶ میلیمتر کاهش داشته است. از ابتدای سال آب جاری تا کنون حدود ۱۹.۸ میلیمتر بارندگی در مشهد ثبت شده است. میانگین بارندگی در بلندمدت نیز حدود ۵۰.۵ میلیمتر بود و این بارندگی‌ها نشان‌دهنده کاهش ۳۱ میلیمتری بارندگی در سال آبی جاری است. این کلانشهر حتی در مقایسه با بارش‌های ۴۳.۶ میلیمتری سال گذشته نیز ۲۳.۸ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است.

اراک با دریافت ۷ میلیمتر بارندگی طی هفت روز گذشته نسبت به بارش‌های ۷.۸ میلیمتری بلندمدت ۰.۸ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است این درحالیست که این کلانشهر از ابتدای ماه جاری حدود ۱۹.۹ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است و نسبت به بلندمدت - که حدود ۲۳.۲ میلیمتربود - ۳.۳ میلیمتر کاهش یافته است. مقایسه بارش‌های ۵۳.۵ میلیمتری اراک از ابتدای سال جاری تاکنون با بارش‌های ۹۶.۴ میلمتری بارش‌های بلندمدت گویای کاهش ۴۲.۹ میلیمتر بارش‌های این کلانشهر است. بارش‌ها در اراک حتی نسبت به میانگین ۱۱۷.۴ میلیمتری سال گذشته نیز حدود ۶۳.۹ میلیمتر کاهش یافته است.

سردترین مناطق کشور از اواسط دهه ۹۰ تا امروز
بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی کشور، کمینه دمای استان خراسان رضوی – سرخس در سال ۸۶ حدود ۱۹.۸- سانتیگراد ثبت شده بود این در حالیست که در روز ۲۳ دی‌ماه با دمای ۲۳- رکورد کمینه دمای خود را شکست. ایستگاه هواشناسی چناران در خراسان رضوی نیز در این تاریخ با ثبت کمینه دمای ۲۳.۵- سانتیگراد از رکورد کمینه دمای خود در سال ۸۶ که ۲۲- درجه سانتیگراد بود عبور کرد.

استان سیستان و بلوچستان- زابل نیز ۲۴ دی‌ماه با کمینه دمای ۱۱.۲- درجه سانتیگراد از رکورد کمینه دمای خود در سال ۸۶ با دمای ۱۰- درجه سانتیگراد عبور کرد. ایستگاه زهک نیز با ثبت دمای ۹.۵- در ۲۴ دی ماه رکورد کمینه دمای خود را در سال ۸۶ با دمای ۸.۲ سانتیگراد شکست.

لازم به ذکر است طی شش سال اخیر نیز برخی استان‌ها سردترین دمای کشور را تجربه کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به گیلانغرب کرمانشاه با دمای ۴۳.۵- درجه سانتیگراد در ۱۹ آذر ۱۳۹۹، فیروزآباد اردبیل با دمای ۳۸.۹- سانتیگراد دراول دی ۱۳۹۹، ازنا در لرستان با دمای ۳۱.۸- درجه سانتیگراد در ۷ اسفند ۱۳۹۷، سرآرود کرمانشاه با دمای ۳۱.۴- درجه سانتیگراد در ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، سراب آذربایجان شرقی با دمای ۳۰- درجه سانتیگراد در ۴ بهمن ۱۳۹۹ و ورزقان آذربایجان شرقی با دمای ۲۹.۷- در ۹ بهمن ۱۳۹۶ اشاره کرد.

منبع: ایسنا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار