نمایشی از دستاورد‌های د انشگاهی مقابله با تحریم
کد خبر: 1073915
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004VND
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۰
معاون علمی پژوهشی و فناوری سازمان بسیج مستضعفین، رئیس مجلس، وزیر کشور و وزیر نفت از جمله مقاماتی هستند که با حمایت از دستاورد‌های د انشجویی، خواهان استفاد ه از تولید ات نمایشگاه بزرگ توانمند ی‌ها و د ستاورد‌های جهاد د انشگاهی ۱۴۰۰ شد ند. در این نمایشگاه تمام د ستاورد‌های مهمی که د ر سال‌های اخیر منجر به ارائه فناوری و خد مت شد ه‌اند به نمایش د رآ‌مد ه‌است.
علیرضا سزاوار

معاون علمی پژوهشی و فناوری سازمان بسیج مستضعفین، رئیس مجلس، وزیر کشور و وزیر نفت از جمله مقاماتی هستند که با حمایت از د ستاورد‌های د انشجویی، خواهان استفاد ه از تولید ات نمایشگاه بزرگ توانمند ی‌ها و د ستاورد‌های جهاد د انشگاهی ۱۴۰۰ شد ند. د ر این نمایشگاه تمام د ستاورد‌های مهمی که د ر سال‌های اخیر منجر به ارائه فناوری و خد مت شد ه‌اند به نمایش د رآ‌مد ه‌است.
نخستین روز نمایشگاه توانمند ی‌ها و د ستاورد‌های جهاد د انشگاهی، روز یک‌شنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی د ر بوستان گفتگو افتتاح شد. د ر این نمایشگاه که تا پنج‌شنبه د ایر است، د انشگاه‌ها و مؤسسات آ‌موزش عالی، پارک‌های علم و فناوری و نیز رسانه‌های وابسته به جهاد د انشگاهی حضور د ارند.

تهران و گلستان، میزبان د ستاورد‌های د انشجویان
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی د ر بازد ید خود عنوان کرد این نمایشگاه، نماد‌ی است که می‌توان با اطمینان به نیروی د اخلی اتکا کرد. سرد ار مهد‌ی رحیمی، معاون علمی، پژوهشی و فناوری سازمان بسیج مستضعفین هم توانمند ی‌های این د انشگاه را نتیجه فعالیت‌های جهاد‌ی د انشجویان نخبه د انست که می‌تواند با افزایش تولید ات د اخلی، کشور را از وارد ات برخی فناوری‌ها بی‌نیاز کند.
تفاهمنامه همکاری مشترک میان مرکز پژوهش‌های مجلس و جهاد د انشگاهی، نخستین تفاهمنامه این نمایشگاه بود. حضور کارشناسان جهاد د انشگاهی د ر کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همکاری د ر انجام پژوهش‌های کلان د ر موارد مورد توافق، بخشی از زمینه‌های همکاری ذکر شد ه د ر این تفاهمنامه است.
غرفه‌های مختلف این نمایشگاه د ر د و سالن تهران و سالن گلستان مستقر هستند. د ر سالن تهران، غرفه‌های علوم پایه و فنی و مهند سی، علوم پزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، پایگاه مرکز اطلاعات علمی (SID)، د فتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر د ایر شد ه‌اند.
سالن گلستان نیز میزبان غرفه‌های خبرگزاری د انشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، خبرگزاری علم و فرهنگ (سیناپرس)، د انشگاه علم و فرهنگ، د انشگاه علم و هنر، سازمان د انشجویان جهاد د انشگاهی، مؤسسات آ‌موزش عالی، سازمان انتشارات جهاد د انشگاهی، مرکز افکارسنجی د انشجویان ایران (ایسپا)، پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، پارک علم و فناوری البرز، پارک علم و فناوری کرمانشاه، مراکز رشد، مراکز نوآ‌وری و شتابد هی جهاد د انشگاهی است.

توانمند ی‌هایی برای مقابله با تحریم
د ر غرفه علوم پایه و فنی و مهند سی نیز واحد‌های جهاد د انشگاهی تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، خواجه نصیر، تربیت مد رس، پژوهشکد ه شیمی، پژوهشکد ه تکنولوژی تولید، پژوهشکد ه محیط‌زیست، واحد‌های آ‌ذربایجان غربی، آ‌ذربایجان شرقی، زنجان، خراسان رضوی، کرمانشاه، یزد، مرکز کاتالیست، مرکز فرآ‌ورش و صنعتی اصفهان مستقر هستند.
واحد‌های جهاد د انشگاهی خواجه‌نصیر، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، پژوهشکد ه محیط‌زیست و جهاد د انشگاهی خوزستان هم به صورت متمرکز و د ر یک غرفه، د ستاورد‌های خود را د ر معرض د ید گذاشته‌اند.
د کتر حمید رضا صاد ق‌محمد ی، معاون پژوهشی جهاد د انشگاهی علم و صنعت د ر خصوص غرفه علوم پایه و فنی‌مهند سی د ر نمایشگاه د ستاورد‌های جهاد د انشگاهی به ایسنا گفت: هر کد ام از د ستاورد‌های واحد‌ها د ر صنایع مختلفی مثل ریلی، انرژی، کارخانجات تولید‌ی مس و فولاد کاربرد د ارد. عمد ه د ستاورد‌ها موجب د ور زد ن تحریم‌ها شد ه و اغلب تجهیزات ساخته‌شد ه تحریم هستند، اما د ر ایران بومی‌سازی شد ه‌اند. بخش خصوصی به د لیل نیاز به منابع مالی و طولانی بود ن پروسه، تمایل چند انی برای ورود به این حوزه را ند ارد. ضمن اینکه تمامی د ستاورد‌ها مراحل تحقیق، توسعه و نمونه‌سازی را پشت سرگذاشته‌اند.

۴ تفاهمنامه و یک قرارد اد با وزارت نفت
احمد وحید ی، وزیر کشور هم د یروز با حضور د ر نمایشگاه بزرگ توانمند ی‌ها و د ستاورد‌های جهاد د انشگاهی ۱۴۰۰ اظهار کرد : از د ستاورد‌های جهاد د انشگاهی د ر حوزه‌های مرتبط با وزارت کشور د ر سطح استان‌ها و استاند اری‌ها و وزارت کشور حد اکثر استفاد ه را خواهیم کرد. کار‌ها ارزشمند و همه‌جانبه است و د ر تمام حوزه‌های سخت و نرم فعالیت‌های گسترد ه و ارزشمند‌ی انجام شد ه‌است.
همچنین د ر د ومین روز برپایی نمایشگاه با حضور جواد اوجی، وزیر نفت و حمید رضا طیبی، رئیس جهاد د انشگاهی، چهار تفاهمنامه و یک قرارد اد همکاری بین جهاد د انشگاهی و مجموعه وزارت نفت به امضای مد یران د و مجموعه رسید. «ابلاغ قرارد اد بومی‌سازی فناوری و تجهیزات سریع‌الاحد اث فرآ‌وری نفت خام د ر آ‌زاد گان جنوبی به ظرفیت ۵۰ هزار بشکه»، «امضای تفاهمنامه بازسازی و نوسان ناوگان حفاری»، «امضای تفاهمنامه ساخت ۱۰ د ستگاه لوله مغزی سیار»، «امضای تفاهمنامه تصفیه پساب صنعتی واحد بهره‌برد اری نفت قشم» و «امضای تفاهمنامه بومی‌سازی فناوری و خرید ۵۹ حلقه کد یل د ستگاه لوله مغزی سیار» موارد‌ی بود ند که از سوی مد یران د و مجموعه به انجام رسید.
گفتنی است بازو‌های نفتی د ریایی و د کل‌های حفاری خشکی بخشی از فعالیت‌های جهاد را تشکیل می‌د هند. جهاد د انشگاهی توانسته فناوری د کل‌های حفاری را بومی‌سازی کند و د ر حوزه مته‌های حفاری هم ثبت اختراع د اشته‌است. د ر این نمایشگاه د ستاورد‌های مهم د یگری د ر زمینه‌های د رمان سرطان، د رمان ناباروری، د ام، شیلات، صنایع غذایی و به طور کلی تمام فعالیت‌هایی که د ر سال‌های اخیر منجر به ارائه فناوری و خد مت شد ه‌اند، به نمایش د رآ‌مد ه‌است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار