«خواجه جمالی» صندوقی برای رفع بیکاری در روستا
کد خبر: 1071656
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Umm
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
چند سالی است راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه در مناطق مختلف کشور به‌ویژه در روستا‌ها اجرا می‌شود. بسیج سازندگی با این نگاه که مدیران این صندوق‌ها از ساکنان همان مناطق هستند و با شناختی که از محیط پیرامون و مردمانش دارند، می‌توانند بهترین تصمیم را در نوع مدیریت و پرداخت وام‌ها بگیرند، حمایت از آن‌ها را در دستور کار قرار داده است
محمد‌رضا هاديلو

چند سالی است راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه در مناطق مختلف کشور به‌ویژه در روستا‌ها اجرا می‌شود. بسیج سازندگی با این نگاه که مدیران این صندوق‌ها از ساکنان همان مناطق هستند و با شناختی که از محیط پیرامون و مردمانش دارند، می‌توانند بهترین تصمیم را در نوع مدیریت و پرداخت وام‌ها بگیرند، حمایت از آن‌ها را در دستور کار قرار داده است. درست مثل صندوق قرض‌الحسنه «خواجه جمالی» که در روستایی به همین اسم در شهرسـتان بختـگان اسـتان فـارس راه‌اندازی شده است و وام‌هایش طبق مصوبات و آیین‌نامه خودشان به متقاضیان پرداخت می‌شود. این صندوق به تولیدی‌ها و دامداری‌ها تا شش برابر موجودی، وام می‌دهد تا علاوه بر توسعه کار‌ها و مشاغل بتوانند از نیروی جوانان جویای کار نیز بهره برده و آمار بیکاری در روستا را کاهش دهند.

روسـتای خواجـه جمالـی شهرسـتان بختـگان اسـتان فـارس تنهـا یـک صنـدوق قرض‌الحسـنه دارد که با نام همین روستا نیز شهرت یافته است.
صندوقی که با قوانین ساده و خاص خودش توانسته است از اهالی روستا و به‌خصوص آن‌ها که قصد ایجاد اشتغال دارند، حمایت کند. محمد کریـم زارعـی مسـئول ایـن صنـدوق قرض‌الحسـنه است؛ کسی که نزدیک به چهار سال با مدیریت خوبش توانسته است وام‌های زیادی به روستاییان بدهد.
وی با بیان اینکه ایـن صنـدوق قرض‌الحسـنه در تاریـخ ۲۹ اسـفند ۹۶ در روسـتا فعالیتش را شروع کرد، می‌گوید: «در واقع این صندوق ۱۵ سال پیش تأسیس شد، اما کارایی نداشـت و بلاتکلیف ماند. بـه همیـن دلیـل در سـال ۹۶ اعضـای هیئـت مدیـره تصمیـم گرفتند صندوق را در روسـتای خواجه جمالی دوباره احیا کنند تا اهالـی روسـتا بتواننـد از نعمـت وجود و خدمات ایـن صنـدوق قرض‌الحسـنه دوبـاره بهره‌منـد شـوند.»
زارعی می‌افزاید: «جـدای از هدف اصلی تأسـیس این صنـدوق کـه اعطـای وام قرض‌الحسـنه اسـت از وقتـی این صندوق تشـکیل شـد مـردم روسـتا بیشـتر از حـال و روز هـم باخبـر می‌شوند. همه می‌دانند صندوق برکات زیادی داشته و همین اتفاق هم یکی از آنهاست. هـر از گاهـی اهالی منطقه و روستا دور هم جمع می‌شوند و مشکلات خود را مطرح می‌کننـد و اگـر جـدای از فعالیـت صندوق کمکی از دسـت دیگران برآید، برایش انجام می‌دهند و گره گشایی می‌کنند.»
مسئول صندوق قرض‌الحسنه خواجه جمالی، یکی از اهداف اصلی تشـکیل ایـن صنـدوق را اعطـای وام‌هایـی بـه منظـور اشـتغالزایی دانسته و درباره نحوه وام‌هایی که از سوی این صندوق به اهالی داده می‌شود، می‌گوید: «وام‌ها طبق مصوبات و آیین نامه صندوق اینگونه پرداخت می‌شود که متقاضیان برای کار‌های تولیدی و دامداری می‌توانند شش برابر موجـودی‌شان در صنـدوق وام دریافـت کننـد. نکته مهم این است که تمامی این وام‌ها به صورت قرض‌الحسنه بوده و هیچ سودی دریافت نمی‌شود و فقط یک کارمزد اولیه و بسیار ناچیز دارد.»
وی تصریح می‌کند: «ایـن صنـدوق در حـال حاضـر ۱۲۰۰ عضو دارد که در اصل، چون اهالی روستا خانواده هستند، اعضا نیز به صورت خانوادگی گروه‌بندی شـده‌اند. به این صورت که ۵۷ گروه خانوادگی در این صنـدوق عضویـت دارنـد و هـر گروهـی یـک سـرگروه دارد کـه بـا هیئـت مدیره صندوق مرتبط است.»
صندوق، نیازمند حمایت و افزایش اعضاست
وقتی آمار صندوق را بررسی می‌کنیم مشخص می‌شود تاکنون بیش از ۸۰۰ نفر از اهالی روستا از صندوق وام گرفته‌اند و جالب اینکه همه آن‌ها توانسته‌اند در شغل و حرفه خود قدم‌های خوبی بردارند.
مسئول صندوق قرض الحسنه خواجه جمالی در مورد وام‌ها و زمینه‌های هزینه‌کرد آن‌ها می‌گوید: «به ۸۰۰ نفر وام داده‌ایم و، چون این وام‌ها فقط برای اشتغالزایی یا توسـعه مشـاغل مصرف می‌شوند، بسیار تأثیرگذار بودند. به عنوان مثال فردی گوسـفند داشـته آن را بیشتر کرده یا مرغداری داشته آن را توسعه داده یا خیاطی داشته و کارش را گسترش داده است.»
وی بـا اشـاره بـه نحـوه بازپرداخـت وام‌ها تصریح می‌کند: «بازپرداخـت وام‌ها بـه ایـن صـورت اسـت کـه ۲ درصـد کارمـزد بـه ازای هـر وام گرفتـه می‌شـود و همچنیـن متقاضیـان بایـد وام‌های خـود را بیـن ۱۵ تـا ۱۰۰ مـاه بازگرداننـد. ایـن سـرگروه اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی وام گیرنـده و نحـوه فعالیتـش تصمیـم بگیـرد کـه وام را در چـه بازه زمانی پرداخت کند.»
زارعی هم مثل صد‌ها مسئول صندوق قرض‌الحسنه دیگر که در شهرستان‌های مختلف کشور مشغول فعالیت هستند و اولین درخواستشان افزایش موجودی است، می‌گوید: «در وهلـه نخسـت سـعی داریـم اعضـای صنـدوق را افزایـش دهیـم، بـه طـوری کـه این روسـتا ۴ هزار نفر جمعیت دارد ولی فقط یکهزار و ۲۰۰ نفر در این صندوق عضویت دارند. البته همین تعداد نیز به مرور زمان زیاد شدند، چراکه ابتدای تشکیل صندوق فقط ۱۲۰ نفر عضو داشتیم. بنابرایـن در یـک برنامه‌ریزی مـدون تصمیـم داریـم در کوتاه‌تریـن زمـان ممکـن اعضـای صندوق را افزایش دهیم و از طرف دیگـر مکاتباتـی بـا برخـی نهادهـای دولتـی انجـام دادیم تـا موجودی صندوق بالا برود و بتوانیم به افراد بیشتری با مبالغ خوب وام دهیم. به نظر می‌رسد با استقبالی که از سوی اهالی صورت گرفته است این مهم محقق می‌شود.»

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار