تبدیل حرکت‌های جهادی به فناوری برای صدور جریان گفتمان انقلاب
کد خبر: 1019675
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004HGN
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۱:۲۱
خدمت‌رســانی و حرکت جهادی کلیدواژه‌هــایی برگرفته از فرهنگ غنی اســلامی هستند و همواره جایگاه رفیعی در متون دینی و ســیره عملی بزرگان داشــته‌اند. اهمیــت «جهاد» و «خدمت» در نظام اسلامی تا آنجاست که حضرت امــام (ره) و مقام معظــم رهبری همواره در بیانات خود به این موضوع اشــاره کرده و گسترش آن را دارای اولویت می‌دانند. حالا نزدیک به هزار و ۸۰۰ گروه جهادی در کشور در حال فعالیت و خدمات‌رسانی به محرومان و آسیب‌دیدگان از حوادث غیرمترقبه هستند که به گفته رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، این گروه‌ها باید منجر به فناوری انقلاب شوند و این مسئله صدور جریان گفتمان انقلاب را سرعت می‌بخشد.
محمدرضا هادیلو
سرویس ایران جوان آنلاین: حمایــت، هدایت و پشــتیبانی حرکت‌های جهــادی برای رو به رشــد بودن کمیت و کیفیت این فعالیت‌ها با برنامه‌ریزی صحیح و داشتن نگاهی راهبردی، به افق مدنظر رهبر انقلاب به نتیجه خواهد رســید.

مقام معظم رهبری، راهبری حرکت‌های جهادی را به ســازمان بسیج سازندگی سپردند. بر همین اساس، این سازمان برای بهتر اجرا شــدن مهم‌ترین نقشی که بر عهده‌اش قرار داده شده است، پس از هم‌اندیشــی‌های مختلف با حضــور نخبگان و پیشکســوتان جهادگر، «مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جهادی» را ایجاد کرد.

مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جهادی مجموعه‌ای است که هدایت و پشــتیبانی گروه‌های جهادی سراسر کشور را بر عهده دارد. این مجموعه معتقد اســت رشــد کمی و کیفی حرکت‌های جهادی از سویی نیازمند پشتیبانی فکری و محتوایی و از ســوی دیگر نیازمند ترویج و اتصال این جریان ارزشــمند به منابع و طرح‌های محرومیت‌زدایی کشور است تا به موازات افزایش روز به روز مهارت و تخصص جهادگران، نقش گروه‌های جهادی در رفع مشــکلات اساسی مناطق محروم نیز پررنگ‌تر شود.

«گروه‌های جهادی باید منجر به فناوری انقلاب شوند و این مسئله صدور جریان گفتمان انقلاب را تسریع می‌کند.»

این‌ها بخشی از حرف‌های سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور است که با بیان آن و با اشاره به تهیه سند گروه‌های جهادی، تحقق آن را سبب تحول در اقتصاد می‌داند و می‌گوید: «شهدایی که از جریان جهادی شکل گرفتند، پشتوانه کار ما هستند. بسیج سازندگی پول محور و تجهیزات محور نیست. در حال حاضر جنگ اراده‌ها را داریم و باید از زندگی شهدا درس بگیریم.»

وی با عنوان اینکه رسالت گروه‌های جهادی مهم است، می‌افزاید: «در حال حاضر کارویژه دفاع مقدس تغییر کرده است و یکی از مهم‌ترین اقدامات کنونی در راستای دفاع مقدس، مبارزه با محرومیت‌هاست. محرومیت‌زدایی برای ما یک محصول کوتاه‌مدت است. پیامد و محصول محرومیت‌زدایی باید به انسان‌سازی ختم شود و از گروه‌های جهادی، شهید حججی‌ها تربیت کنیم.»

تبدیل جریان جهادی به فناوری انقلاب

مقــام معظم رهبــری، در بیانــات و توصیه‌های خود به جهادگران، همواره بر رشــد کمی و کیفــی اردو‌های جهادی تأکید داشته‌اند. «اردو‌های جهــادی را توســعه بدهید، تــداوم بدهید. این اردوهــای جهادی، هم تمرین اســت، هم خدمت اســت، هم خودسازی است، هم آشنایی با فضای جامعه است. خیلی چیز با ارزشــی است. روز به روز این‌ها را بتوانید توسعه بدهید، جهاد است، کار است، جهاد است، تلاش است، واقعاً خدمت به محرومان اســت. اردو‌های جهــادی خیلی خوب است. پرداختن به مسئله روستا‌ها مهم است. گفتمان حرکت جهادی، شما‌ها را به وجود آورده است. ما بایستی کاری کنیــم که این گفتمان به یک گفتمــان عمومی تبدیل شود. عده‌ای هســتند که محرومیت زندگی و جسمانی ندارند، اما از خدمت به محرومان محرومند. به آن‌ها هم خدمت کنید.» وجود سفارشــات اینچنینی نشــان از اهمیت گســترش فعالیت‌های جهادی دارد.

ســازمان بسیج سازندگی، با مدنظر قــرار دادن این بیانات به اقدامات مهمی در این زمینه پرداخته اســت. آمار‌های موجــود نیز تأییدکننده روند رو به رشــد این فعالیت‌هاست.

در همین راستا رئیس بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه انسان‌ها منشأ تغییر و تحول هستند، می‌گوید: «هدف بسیج امنیت آفرینی و حفاظت از ارزش‌های انقلاب است و این مقاومت ابعاد مختلفی پیدا خواهد کرد. کارجهادی و گروه جهادی در حال حاضر برند شده است و یکی از کارها، صیانت از جریان انقلاب است و نباید کار جهادی با گروه اقتصادی و سیاسی گره بخورد.»

وی با تأکید براینکه در پی آن هستیم که جریان جهادی کشور به فناوری انقلاب تبدیل شود، ادامه می‌دهد: «گفتمان جهادی سبب صدور مدل رفتاری انقلاب به جهان می‌شود. جریان جهادی به کسی وابسته نیست و مصداق آن عرصه عمل جهادی‌ها در سیل، زلزله و کروناست تا بار زمین مانده انقلاب را بلند کند. زیرا جریان جهادی باید زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت باشد و هویت گروه‌های جهادی را بازشناسی کند.»

عرصه‌های فرهنگی و عمرانی در رأس فعالیت‌ها

هم اکنون در سراســر کشــور تعداد ۱۲ هزار و ۱۰۴ گروه جهادی ثبت شــده وجود دارد که روند رو به رشــد ایــن تعداد از نظر کمی ادامه دارد. تشکیل قرارگاه‌های استانی و همچنین حضور در کنار آسیب‌دیدگان از حوادث غیرمترقبه و به‌خصوص ســیل‌زده‌های اســتان‌های مختلف گواه رشد و تعدد گروه‌های فعال جهادی در مناطق مختلف ایران است.

کیفیت گروه‌های جهادی موجود بر اســاس کارگروه‌ها و عرصه‌های فعالیت این گروه‌ها نشــان داده می‌شود. گروه‌های جهادی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، فنی و عمرانی، علمی آموزشی، اشتغالزایی و کارآفرینی و بهداشت و سلامت فعالیت می‌کنند. آمــار فعالیت این گروه‌ها تا مرداد ماه ســال جاری، نشان دهنده آن است که فعالیت در عرصه فرهنگی و اجتماعی اولویت اول گروه‌ها بــوده و اولویت بعدی آن‌ها فعالیت‌های فنی و عمرانی در مناطق محروم است.

با این حال سردار زهرایی با بیان اینکه هویت گروه‌های جهادی در حال حاضر مخدوش است و باید متولی داشته باشد، می‌گوید: «مقام معظم رهبری دستور سازماندهی و ساماندهی داده است. هویت گروه‌های جهادی باید در قانون ثبت شود. به همین خاطر طرح آن تهیه و به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه شده است.»

این مسئول با اشاره به شهادت ۳۵ نفر در قالب گروه‌های جهادی می‌افزاید: «درون تشکیلات سپاه و بسیج باید وحدت رویه رخ دهد تا همه گروه‌های جدید را با یک شناسنامه بشناسند.»

رئیس بسیج سازندگی کشور با اشاره به تهیه نظامنامه‌ای برای گروه‌های جهادی تأکید می‌کند: «در اصلاحیه متمم ایرادات موجود رفع می‌شود و سعی کردیم حساب حقوقی گروه‌های جهادی را ابلاغ کنیم. تهیه نظامنامه گروه‌های جهادی مسئله بسیار مهمی است و اگر به نتیجه برسد، نسبت نهاد‌ها با گروه‌های جهادی روشن و مشخص می‌شود.»

وی با اشاره به اینکه باید حمایت از گروه‌های جهادی را منسجم کنیم، ادامه می‌دهد: «گروه‌های جهادی که صندوق تشکیل می‌دهند و با پایگاه‌های مقاومت پیوند دارند، دارای ارزش خواهد بود.»

به گفته سردار زهرایی هنوز بانک تخصصی و صحیح از گروه‌های جهادی تخصصی در دست نیست و هزار و ۸۰۰ گروه جهادی ثبت شده و ثبت نشده، یک ظرفیت محسوب می‌شود و باید به گروه‌های تخصصی تبدیل شوند.

رئیس بسیج سازندگی کشور با عنوان کردن این مطلب که گروه‌های جهادی باید مسئولیت و مأموریت‌محور شوند، خواستار حمایت از گروه‌های جهادی است.

اقشار مختلف، پای کار خدمت‌رسانی

حضور دانشــجویان به عنوان قشر نخبه جامعه در اردو‌های جهادی، نویدبخش آینده‌ای روشــن برای نیروســازی جریان انقلاب اســلامی اســت. این قشر با حضور گســترده در قالب نزدیک به هزار و ۵۰۰ گروه جهادی دانشــجویی، پس از گروه‌های محلات در رتبه دوم فعالیت‌های جهادی قرار دارند.

بر اســاس آمار در سال جاری اکثریت گروه‌های جهادی در همان اســتان مبدأ خود در حال فعالیت هستند و تعداد قابل توجهی از گروه‌ها نیز در مناطق شــهری و در حاشــیه شهر‌ها به فعالیــت می‌پردازند. این امــر از آن جهت اهمیت دارد که گروه‌های فعال با توان بومی در اســتان خود فعالیت کرده و امکان حضور مســتمر در تمامی طول ســال را دارا هستند. گســتره فعالیت‌های جهادی در همه استان‌های کشور وجود دارد و مردمانــی از جنــس خود اســتان در حــال فعالیت و خدمت‌رســانی به همنوعان خود هستند. با توجه به اولویت داشــتن کار فرهنگی برای گروه‌ها، بومی بودن جهادگران در این عرصه کمک حال آنان خواهد بود.

همانطور که گفته شــد، تقویت گروه‌های جهادی یکی از خواســته‌های رهبر معظم انقلاب است. در حکم ابلاغی ایشان برای سردار ســلیمانی رئیس سازمان بســیج مستضعفین بر افزایش تعداد و ســاماندهی گروه‌های جهادی تأکید داشــتند و این مهم یکی از مطالبات ایشــان از بسیج و بسیجیان است. بخش اعظم فعالیت‌های بســیج ســازندگی معطــوف به کار فرهنگی اســت، اما با توجه به هدف بســیج سازندگی در کمک به دولت برای پیشبرد اهداف بلند انقلاب اســلامی، نیاز اســت فعالیــت گروه‌های جهادی در بخــش کارآفرینی و اشــتغالزایی افزایش یابد. آموزش‌های ابتدایی اشتغالزایی، اعطای گواهینامه‌های تخصصی و تخصیص وام به افراد مســتعد در مناطق محــروم راه‌هایی برای اعتلای گروه‌های جهادی در بخش اقتصادی به شمار می‌آیند. امید است با ورود هر چه بیشــتر تخصصی گروه‌های جهادی در این بخش، شاهد رشد اقتصادی مناســب در مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم باشیم.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار