رهاسازی اب درزاینده رود۳۳هکتارازاراضی تحت پوشش شبکه ایی زیرکشت خواهدرفت
کد خبر: 1049501
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004P1R
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۲
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان اصفهان :
همت علی انصاری گفت: با توجه به سال قبل و محدودیت های کرونایی توانستیم اموزش واطلاع رسانی راازطریق فضای مجازی انجام دهیم.

 

به گزارش سعید عرفان منش خبرنگار جوان انلاین از اصفهان،مدیرجهاد کشاورزی شهرستان اصفهان اظهارداشت:دربخش کشاورزی باتوجه به رشدگیاه و محدودبودن وضعیت کرونایی، ایجادپایگاه خبری وگروه های ۳۲۰ و۱۳۰ وبیناردرسطح کشاورزی شهرستانهاانجام شد،وتوانستیم چندنشریه ترویجی تهیه ،وتمام اموزش ها درسامانه تاک اراعه داده شده.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان اصفهان فزود:برای جلوگیری از افات درختان، گام برداریم زیرا اگرافتی به درختان برسد می تواندتمام باغات راالوده کند.

وی بااشاره به علف های هرزوافات قرنطینه ایی اشاره کرد:دراین بخش زیربنایی نداریم ،معضل مادراین اینجا تامین نهادهای دامی بود.

انصاری درادامه بیان کرد:ماتوانسته ایم باظرفیت ۱۳۳۲نفردربخش تعوری وعملی اموزش های لازم راانجام دهیم ودرپایان ازمونی ازاین افرادگرفته،وگواهی مهارت داده به انها داده می شود.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان اصفهان به تغذیه سالم اشاره کردوگفت: محصولات تغذیه سالم دردست اقدام می باشد،ومادراین نهاد

 ازطرح بهداشت باغچه های خانگی استفاده کرده ایم این طرح مشارکتی است بین جهادکشاورزی ،بهداشت ودرمان درروستاهای مختلف ‌و بادرنظرگرفتن محدودیت های منابع درغالب گلدان روی سبزی های خوراکی کارشدوتولیدسبزی ونقش مصرف سبزیجات راداشته ایم.

انصاری درادامه  به ۱۱شبکه  درسطح مراکز جهادکشاورزی خبردادوگفت:دربخش خصوصی ۴۱ نفرازکارشناسان فعالیتهای خودرا دراسفندماه درجهت کشت پاییزه شروع می کنندو مااگرنتوانیم باعلف های هرز مبارزه کنیم ۳۰ درصد محصول رازبین خواهد برد.

وی ادامه داد:بعدازافت سن غلات مهم  می باشدکه دردومرحله انجام می گیرد،اگردراین مراحل مبارزه علیه افت صورت نگیرد درسطح سن زدگی ازحداستانداردخارج شده ودراین جا سیلوگندم تحویل نمی گیرد، باتوجه به سال قبل ۴۰ درصد گندم کل استان،توسط شهرستان اصفهان قرارگرفت وباعث  افتخاری بودکه درسطح استان هیچ سن زده ایی وجودنداشت.

انصاری گفت: افاتی در قرنطینه بودبه نام مگس مدیترانه ،که در سال قبل توانسته ایم مبارزه ایی علیه افات باغات۴۰۰هکتار راداشته باشیم.

 وی ازافتی به نام پلی فاژ،بیان کرد که این افت می تواند بیش از۳۰۰دانه گیاهی را درگیروبه ان حمله وخسارات زیادی بزند،دراین راستادربخش کوهپایه ازسال ۹۹طرحی سه ساله اجراشدکه گردوهای افت زده راداشته اند، افتی به اسم کرم خراط که باغات گردوراازبین می برد،ودرشهرستانهای لنجان ونجف اباد،۴۰ هکتارازباغات گردودرزفره دربخش کوهپایه دراین طرح انجام شد.

وی درادامه گفت: درسال دوم امیدواریم بااحیاواصلاح باغات گردو،این طرح انجام شودو بارهاسازی اب درسطح شهرستان ودراعراضی تحت پوشش شبکه واعراضی خارج ازشبکه کانال زاینده رودتوانسته ایم کشت پاییزه راداشته باشیم.

وی باتوجه به محدودیت های اب خبردادوگفت:حدود۱۰ هزارهکتارگندم و۸هزارهکتارجوزیرسطح کشت قرارداردواین درغالب حنسیل جو، قبل ازبذرتازمانیکه به محصول برسد به عنوان علوفه دام مصرف می شود.

انصاری افزود: حنسیل جودرحدود۳هزارهکتارو۸هزاردرغالب  جوبرداشت شدومابقی درحدود۱۰هزارهکتارگندم که بایدبه برداشت برسد.

وی درادامه به کاشت دانه های روغنی اشاره کردوگفت:درسطح شهرستان شاهد کشت کلزابودیم  ودراینده مراحل داشت ان انجام می گیرد.

وی ازمحصول گوجه فرنگی خبردادوگفت: ۱۰۰هکتار گوجه فرنگی دربخش مرکزی درحال انجام است.

انصاری گفت:سال گذشته دربخش دام محدودیت هاوناهماهنگی هایی ازطرف وزارت خانه،گمرک ونهادوارداتی انجام شد.

ودرسطح دامی،دام سبک وسنگین راداریم وطبق اماربازبینی وبه روزرسانی می شود،ودام سنگین بالای ۵۰راس صنعتی وسنتی می باشندواین درسامانه بازارگاه ثبت نام،پذیرش وبارگذاری شده ونهاددامی موردنیازازمسیربازارگاه تامین خواهدشد،وی گفت برای دامداران روستایی که جمعیت کمتری دارنددرسامانه بازارگاه پذیرش نمی شوند،اماانهابه روزرسانی شده ودرغالب اتحادیه هاوشرکت های تعاونی، روستایی نهادشان تامین می شود.

وی درادامه خاطرنشان کرد:دامداران صنعتی نزدیک ۸۰۰دام ودامداران سنتی میتوانند۲۰راس داشته باشند،همچنین بالای ۵۰راس درسامانه بازارگاه کشوری پذیرفته می شوند.

وی گفت:درامورزیربنایی اب وخاک فعالیت هایی ارزنده باهدف بهینه سازی مصرف اب وبادرنظرگرفتن محدودیت های منابع ابی انجام گرفت اوگفت دراجرای کانال های انتقال اب فعالیت های ارزنده ایی اجراشد،همچنین درمرمت قنوات کلیه ی قنوات که درسیل سال ۹۹بوددربخش کوهپایه وجرقویه علیاشدت گرفته وبه همت مجموعه جهادکشاورزی ومحدودیت های منابع ابی انجام شد.

وی درادامه به منابع اعتباری خسارت ها اشاره کردوافزود: خسارت های سنگینی چندکیلومتری درهرقنات ۴/۵ تا۳/۵ کیلومتربوده است ودرقنات ها مرمت لای روبی بازسازی واب، تحویل کشاورز داده شد.

وی ادامه داد:درابیاری تحت فشارباهدف افزایش راندمان ابیاری اقدامات قابل اراعه ای انجام شدو کشاورزی مردم باتامین رایانه دولتی درراستای اجرای ابیاری تحت فشاراست.

انصاری بیان کرد:دراموراراضی  ساخت وسازهای غیرمجاز وجوددارد، که دراین راستاصدورمجوزهایی برای تغییرکاربری نیازاست، دربخش جهادکشاورزی صدورمجوزهاانجام می شود و جهادکشاورزی بادادگستری استان توافقی انجام داده است باهدف رفع موانع تولیدکننده ، وکسانی که  درکارتولیداهلیت دارنددربخش کشاورزی فعال هستند،واگررای قطعی صادرشده باشدولی اهلیت داشته باشداراقطعی لازم الاجرااست.

وی ادامه داد:در سال ۲۲،۹۹مرحله اجرای احکام انجام شدوباعددی درحدود۲۱۰۰واحد، درجلسه ایی باساخت وسازهای غیرمجازبرخوردشد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان اصفهان ابرازکرد:اگررهاسازی اب درزاینده رودراداشته باشیم  ۳۳هکتارازاراضی مرغوب تحت پوشش شبکه شهرستان اصفهان زیرکشت خواهدرفت وازاین رهاسازی، می توانیم سبزی وصیفی جات  محصول علوفه ایی داشته باشیم.

وی گفت:دربخش،شبکه مراقبت ضدعفونی بذروخاک راداشته ایم که اگرباانهامبارزه نشود۳۰درصدمحصول راازبین خواهدبرد.

انصاری به بخش های تخلف اشاره کردو گفت:باتوجه به کاهش وکیفیت سموم درسطح کشور،کمیته ایی تحت عنوان کمیته ی سامان دهی، مرکز تحقیقات کشاورزی استان، سازمان جهادکشاورزی وحفظ نباتات استان وشهرستان هاودستگاه تعزیراتی عضوکمیته هستند، واین افرادبه فروشگاه هاسرکشی وباغیرمجازهابرخوردمیکنند،ودرفروشگاه های مجازنوع سم،تجویز،تاریخ داربودن سم همه اینهابررسی می شودواگرنیازبه برخوردداشته باشندباانهابرخوردخواهدشد،چون سلامت جامعه درمیان است  ودرسال ۱۳۹۹موردپلمپ داشته ایم.

 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار