مسئولان در نشر عفاف و حجاب باید تاثیرگذار باشند
کد خبر: 658172
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/002lDg
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۵
معاون سیاسی-اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان:
معاون سیاسی-اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي بايد با برخورد فرهنگي و اغنايي مبتني بر همه شرايط تبليغي در نشر عفاف و حجاب تأثيرگذار باشند

علي اصغر جمشيدنژاد در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﺮﯾﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اظهار داشت: مسئوﻻن دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب را در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

وي افزود: مسئوﻻن دﺳﺘﮕﺎه‌هاي اﺟﺮاﯾﯽ با برخورد فرهنگي و اغنايي مبتني بر همه شرايط تبليغي بايد در بحث نشر عفاف و حجاب اثرگذار باشند چراكه ﭘﺪﯾﺪه ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻي آن درﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

معاون سياسي- اجتماعي گفت: مديران بايد در ﻣﺮﺣﻠﻪﻧﺨﺴﺖ، اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را در درون دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و با اجراي عملي ارزشهاي اسلامي و ديني و آنچه كه باور داريم در فرهنگ سازي و نشر آن اثرگذار باشند چراكه  اگر ايده ها و افكار با اعمال منطبق نباشد هيچ گاه اثرگذار نخواهد بود.

جمشیدنژاد بیان کرد: دستگاه‌هاي اجرايي  مي بايست از توانمندي دستگاه‌هاي فرهنگي از جمله سازمان تبليغات استفاده كنند و با برگزاري كارگاههاي آْموزشي، همايش ها و غیره در راستاي فرهنگ عفاف و حجاب تلاش کنند.

وي همچنين از مديران خواست برفضاي شركتهاي خصوصي كه متأثر از برخي سازمانها و در راستاي فعاليتهاي آنها هستند نظارت ويژه شود و با دقت نظر در زمان ارائه مجوز  و همچنين ارائه آموزشهاي لازم در حوزه اخلاق اداري و اجتماعي و يادآوري مسئوليتهاي اين  واحدها  تلاش کنند.   

معاون سیاسی-اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان تصريح كرد: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻏﻨﯽ ﻣﺮدم از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

جمشیدنژاد اداﻣﻪ داد: ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ دﯾﻨﯽ و ﻗﻮﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺣﺠﺎب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

وی ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪي ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﻟﻢﮐﺎري ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح اﺳﺖﺗﺎ روان ﺳﺎزي، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ، ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان عنوان کرد: ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪي در ﻗﺎﻟﺐ آﻣﻮزش و ﺑﺨﺸﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮارت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.

گفتنی است: در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﺮﯾﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﻣﺴﺎل ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن مسئوﻻن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی