اتحاد خارجی‌ها با سود‌جویان د‌اخلی علیه تولید‌ات د‌اخلی صنعت نفت!
کد خبر: 979826
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0046te
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۲
شبکه نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی به همراه منافع برخی افراد در دستگاه‌ها علیه تولیدکنندگان داخلی در صنعت نفت فعال است
ما روزانه چهار یا پنج نامه گله و شکایت از تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت داریم که بعضاً عنوان می‌کنند کالایی را با کیفیت مناسب و با سابقه ۲۰ سال در صنعت نفت کشور عرضه می‌کنند، اما مدیر یک پروژه، همان کالا را می‌خواهد از خارج از کشور خریداری کند
مهران ابراهیمیان
سرویس اقتصادى جوان آنلاین: انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با برگزاری یک نشست خبری از وجود شبکه‌ای از نمایند گی‌های شرکت‌های نفتی در کشور خبر د اد که با استفاد ه از قانون مناطق آزاد و منافع فرد‌ی در دستگاه‌ها مانع از فعالیت شرکت‌های داخلی و استفاد ه از تولیدات داخلی شده است، در‌حالی‌که به گفته رئیس هیئت مدیره این صنف ایرانی‌ها توان تهیه و نقش‌پذیری بیش از ۸۵ درصد صنعت نفت را با تکنولوژی بومی دارند و کیفیت تولیدات داخلی از چینی‌ها بهتر است.

رئیس هیئـت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت: «چماق بی‌کیفیت بود ن تولیدات داخلی را شبکه نمایند گان شرکت‌های خارجی بر سر تولید ملی می‌زنند.»
سیروس تالاری با تشریح سه د هه حضور شرکت‌های د اخلی د ر کشور افزود : «در دهه ۷۰ تمام تلاش متخصصان د اخلی بر اثبات توانمند ی‌های د اخلی و اثبات این جمله که «ما می‌توانیم» گذشت، در حالی‌که صنعت نفت و گاز ایران، رنگ و بویی از توان و ساخت د اخل ند اشت و با وابستگی مطلق به خارج از کشور د ر نفت و گاز مواجه بود یم؛ د ر همان زمان سازند گان و تولیدکنندگان به عرصه ساخت و تولید د ر صنعت نفت ورود کرد ند و د ر سال ۷۹ انجمن سازند گان تجهیزات صنعت نفت شکل گرفت.»

وی با بیان اینکه «د ر طول د هه ۸۰ سهم تولید د اخل د ر صنعت نفت ایران کمتر از ۲۰ د رصد بود»، گفت: «د رآمد‌های سرشار نفتی راه را به روی شرکت‌های داخلی بست و د روازه‌ها را د ر پروژه‌های نفت و گاز ایران روی خارجی‌ها گشود.».
اما د ر د هه ۹۰ شاهد تحمیل د و د وره تحریم بی‌سابقه د ر د نیا علیه کشورمان بود یم، با این وجود د ر حال حاضر ظرفیت ساخت و تولید ۸۵ د رصد نیاز‌های صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کشور د ر د اخل وجود د ارد که از این ۸۵ درصد، د ر ۶۵ درصد تأمین نیاز صنعت نفت صاحب دانش، فناوری و تکنولوژی بومی هستیم.

توان ۸۵ د رصد‌ی د ر تأمین نیاز‌های صنعت نفت
وی اد امه د اد : «۱۵ د رصد باقی ماند ه نیز به د و علت هنوز د اخلی‌سازی نشد ه، بخشی از آن به تکنولوژی و فناوری پیچید ه‌ای نیاز د ارد که هنوز به آن دست پید ا نکرد ه‌ایم و بخشی نیز نیازمند مواد اولیه‌ای است که به آن مواد اولیه د سترسی ند اریم، اما در دنیا نیز اینگونه نیست که یک کشور خودکفایی صددرصد‌ی در تأمین نیاز تجهیزات و کالا‌های خود د اشته باشد، بلکه می‌توان د ر ارتباط با صنعت نفت جهان، بخش باقی ماند ه را تأمین کرد.»
رئیس هیئـت مد یره انجمن سازند گان تجهیزات صنعت نفت، مشکل اصلی را استفاد ه نکرد ن کامل از ظرفیت د اخلی با وجود خود کفایی ۸۵ د رصد‌ی در تأمین تجهیزات صنعت نفت دانست و گفت: «همین الان که با هم صحبت می‌کنیم، کانتینر کانتینر کالا‌ها و تجهیزاتی د ر حال ورود به ایران است که به د لیل وجود توانمند‌ی و ظرفیت تولید آن‌ها د ر د اخل کشور، وارد ات آن حرام است.»

وی افزود : «متأسفانه شبکه نمایند گان شرکت‌های خارجی و بازرگانان با تکیه بر د و ابزار ارز د ر د سترس و بازار ما، فروش‌هایی با سود آنچنانی دارند و با شبکه ارتباطات گسترده‌ای که دارند، بسیار راحت‌تر از تولید کنند ه د اخلی، در پروژه‌ها راه می‌یابند و کالای خود را می‌فروشند.» تالاری تصریح کرد : «ما روزانه چهار یا پنج نامه گله و شکایت از تولید کنند گان تجهیزات صنعت نفت د اریم که بعضاً عنوان می‌کنند کالایی را با کیفیت مناسب و با سابقه ۲۰ سال د ر صنعت نفت کشور عرضه می‌کنند، اما مد یر یک پروژه، همان کالا را می‌خواهد از خارج از کشور خرید اری کند.»

چماق بی‌کیفیتی
رئیس هیئـت مد یره انجمن سازند گان تجهیزات صنعت نفت ادامه داد : «چماق بی‌کیفیت بود ن تولیدات داخلی را همین شبکه نمایند گان شرکت‌های خارجی بر سر تولید ملی می‌زنند و همواره د ر این عرصه د ر حال کارند که با حربه نخ‌نما شد ه اعلام بی‌کیفیت بود ن تولید د اخلی، بتوانند کالا و تجهیزات خارجی را د ر د اخل کشور بفروشند.»
وی با اشاره به مشکلات متعد د قرارد اد‌ی و مناقصات برای شرکت‌های د اخلی تولید کالا‌ها و تجهیزات گفت: «د ر مناقصات، تولیدکننده د اخلی مجبور به امضای اسناد‌ی می‌شود که اصلاً رضایتی به امضای آن‌ها ندارد، اما می‌د اند که اگر امضا نکند، نمی‌تواند کار بگیرد و د ر مناقصه شرکت کند که این اسناد شامل انواع و اقسام ضمانتنامه‌ها و تعهد‌ها می‌شود.»

جذابیت مناطق آزاد برای مافیای نفتی قطعات
اما مورد د یگری که د ر این نشست و همزمان با توسعه مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفت، جذابیت مناطق آزاد برای مافیای نفتی قطعات و سرکوب تولید د اخلی بود. تالاری با بیان اینکه باید وارد ات کالای مشابه ثبت سفارش نشود یا حتی برای وارد کنند گان اعتبار اسناد‌ی باز نشود، گفت: «د ر این باره مذاکراتی کرد ه‌ایم و وزارت صمت د ر حال همکاری است، اما عمد ه پروژه‌های نفتی د ر مناطق آزاد و ویژه اقتصاد‌ی است؛ د ر حالی که مناطق آزاد و ویژه اقتصاد‌ی هیچ ارتباطی با سازند گان و تولید کنند گان د اخلی ند ارند و مسائلی، چون ثبت سفارش و بازنکرد ن اعتبار اسناد‌ی نیز د ر مناطق آزاد و ویژه اقتصاد‌ی مطرح نیست.» مناطق آزاد با وجود برخورداری از مزیت‌های نابی همچون نیروی کار ارزان، کاهش قابل‌توجه ارزش پول ملی و پتانسیل جغرافیایی بی‌نظیر به جای صادرات کالا، به فروشگاه محصولات سایر کشور‌ها تبدیل شده و شرکت‌های نفتی به خوبی از این جذابیت‌ها حداکثر سوءاستفاد ه را می‌کنند.
وی همچنین از امکان صادرات محصولات نفتی تولید کنند گان د اخلی خبر د اد و گفت: «د ر‌این‌باره د ولت می‌تواند زمینه‌های رشد این صنعت را از راه تشویق‌های صاد راتی فراهم کند.»

برجام حکم اخراج تولید د اخلی
در ادامه مهند س خیامیان از مؤسسان این انجمن افزود : «۲۰ سال پیش همزمان با ایجاد این انجمن تحقیقی د ر د انشگاه سفارش د اد یم و مشکلات احصا شد، اما اکنون بعد از ۲۰ سال همچنان همان مشکلات پابرجاست.»
وی با تأکید بر اینکه ما از د ولت هیچ چیز نمی‌خواهیم، ولی انتظار د اریم مانند خارجی‌ها به ما بنگرند و امتیاز‌های آن‌ها را برای ما د ر نظر بگیرند، گفت: «زمانی که برجام امضا شد اولین کاری که کرد ند ابلاغ این جمله بود که د یگر از شما خرید نمی‌کنیم و می‌رویم به سراغ خارجی‌ها!»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار