غلبه ایران بر انحصار هلند در تصفیه فاضلاب صنعتی
کد خبر: 1040252
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004McG
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۵
محققان د انشگاه سهند تبریز پس از سال‌ها تلاش د ر زمینه تصفیه فاضلاب صنعتی موفق شد ند انحصار فناوری این کار را از انحصار هلند ی‌ها خارج کنند. روز گذشته نخستین واحد تصفیه فاضلاب صنعتی ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭی «ﺯﻳﺴﺖ تود هﮔﺮﺍﻧﻮﻟﯽ هوازی» که برای تصفیه و بازگرد انی آب فاضلاب یکی از کارخانه‌های تولید آنزیم طراحی و اجرا شد ه‌بود، با موفقیت به بهره‌برد اری رسید. این د ستاورد علمی می‌تواند آلود گی و آلایند گی شهرک‌های صنعتی را برای همیشه از بین ببرد.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: در حال حاضر بسیاری از پساب‌های صنعتی حاوی فلزات سنگین و سموم شیمیایی مختلف هستند. کارگاه‌های زیاد‌ی د ر گوشه و کنار کشور فعال و فاقد تأسیسات تصفیه فاضلاب هستند. ورود آلایند ه‌ها و فلزات سنگین این مراکز آسیب زیاد‌ی به محیط‌زیست وارد می‌کند که شامل آب‌های زیرزمینی و محصولات کشاورزی هم می‌شود.

نمونه‌ای از فاجعه فاضلاب صنعتی

چند سال پیش بود که بیش از ۲ میلیون قطعه ماهی د ر فاجعه‌ای زیست‌محیطی د ر سد فشافویه شهرستان ری به د لیل ورود فاضلاب خام شهرک صنعتی به این سد تلف شد ند. همان زمان محیط‌زیست اعلام کرد که ورود فاضلاب خام شهرک صنعتی واوان به سد ۲۰۰ هکتاری فشافویه به ترتیب به د ریاچه شهرک سینمایی د فاع مقد س و بعد سد فشافویه وارد می‌شد که منجر به ایجاد فاجعه زیست‌محیطی د ر منطقه شد ه‌است.
ورود حجم بالایی از فاضلاب‌های صنعتی استان‌های جنوبی کشور به خلیج فارس هم مشکل زیست‌محیطی جنوب کشور با پساب‌های صنعتی است. برخی شهرک‌های صنعتی با کم توجهی به تصفیه فاضلاب و استاند ارد‌های زیست‌محیطی، پساب‌های صنعتی خود را روانه زمین‌های کشاورزی می‌کنند. از همه د رد ناک‌تر ورود فاضلاب‌های عفونی برخی بیمارستان‌ها و مراکز د رمانی نقاط مختلف کشور به رود خانه‌هاست که محیط‌زیست کشورمان را با بحران جد‌ی مواجه کرد ه‌است.

به تصفیه ۹۰ درصد‌ی هم رسیده بودیم

د ر سال‌های اخیر محققان کشور تلاش زیاد‌ی برای تصفیه فاضلاب صنعتی کشور و بازچرخانی سالم آن د اشته‌اند. همین امسال چند شرکت د انش‌بنیان موفق شد ند که ۹۰ د رصد سموم خطرناک پسماند‌های صنعتی را تصفیه کنند.

پساب صنعتی حاوی یون‌های فلزات سنگین نظیر کروم، روی، نیکل و مس و ماد ه سمی سیانور است. تخلیه این نوع پساب‌ها بد ون انجام تصفیه به چاه‌های جذبی یا آب‌های سطحی بسیار خطرناک بود ه و اثرات جبران‌ناپذیری بر سلامت انسان و محیط‌زیست به‌جا می‌گذارد.

خوشبختانه تلاش‌های پژوهشگران کشور د ر د انشگاه صنعتی سهند تبریز به ثمر نشست. روز گذشته نخستین واحد تصفیه فاضلاب صنعتی ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭی «ﺯﻳﺴﺖ ﺗﻮد ﻩ ﮔﺮﺍﻧﻮﻟﯽ هوازی» که توسط پژوهشگران د انشگاه صنعتی سهند برای تصفیه و بازگرد انی آب فاضلاب یکی از کارخانه‌های تولید آنزیم طراحی و اجرا شد ه‌بود، با موفقیت به بهره‌برد اری رسید ه‌است.

تهدید‌ی که به فرصت تبد یل شد

سرپرست محققان د انشگاه صنعتی سهند تبریز د ر این خصوص به ایسنا گفت: «این واحد تصفیه بر اساس پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز د نیا توسط شرکت ما طراحی و اجرا شد ه‌است که د ر آن تمامی مراحل تصفیه صرفاً د ر یک تانک صورت می‌گیرد و امکان حذف همزمان مواد آلی، نیتروژن و فسفر میسر شد ه و پساب تصفیه شد ه د ر یک چرخه پاید ار برای استفاد ه مجد د بازچرخانی می‌شود.»

دکتر سیروس ابراهیمی افزود : «این فناوری برای نخستین‌بار است که در صنعت اجرا می‌شود و ما مفتخر هستیم که اولین تصاویر زیست تود ه گرانولی هوازی توسعه‌یافته د ر تصفیه فاضلاب‌های صنعتی د ر مقیاس صنعتی را د ر منابع علمی گزارش کنیم. با توجه به نتایج موفقیت‌آمیز این فناوری، شرکت تولید کنند ه آنزیم هم به عنوان کارفرمای این طرح آماد گی خود را برای بازد ید متخصصان و صاحبان شرکت‌های هد ف از این واحد تصفیه منحصر به‌فرد با هماهنگی قبلی اعلام د اشته‌است.»

دانشیار د انشگاه صنعتی سهند تصریح کرد : «با ارائه این فناوری در حذف همزمان مواد آلی، نیتروژن و فسفر، فاضلاب‌های شهری و صنعتی از یک تهدید به یک فرصت تبد یل‌شد ه و پساب تصفیه‌شده به عنوان ارزش افزود ه برای استفاد ه مجد د د ر واحد صنعتی به کار می‌روند.»

فقط ایران توانست حریف هلند شود

وی افزود : «از مزایای منحصر بفرد این فناوری می‌توان به این نکته اشاره کرد که د ر فناوری ما که زیست‌تود ه هوازی گرانولی یا فناوری یک چهارم نام د ارد، با توسعه فرایند‌های شیمیایی، امکان تصفیه فاضلاب را تنها د ر یک تانک امکان‌پذیر کرد ه‌ایم. این فناوری باعث حذف بخش‌هایی نظیر استفاد ه از تانک‌های ته‌نشینی اولیه، ثانویه و اد وات مکانیکی مربوط و سیستم‌های پمپاژ برگشت لجن (مورد استفاد ه د ر سیستم‌های متد اول تصفیه) شد ه‌است. به‌گونه‌ای که مساحت مورد نیاز برای احد اث واحد‌های تصفیه فاضلاب را به یک چهارم واحد‌های متد اول و هزینه‌های احد اث و راهبری این واحد‌ها را به کمتر از ۵۰د رصد هزینه احد اث واحد‌های متد اول کاهش د اد ه است.»

به گفته د کتر ابراهیمی، این سیستم که از آن به عنوان «انقلاب سبز د ر صنعت آب و فاضلاب» یاد می‌شود به عنوان پیشرفته‌ترین فناوری روز د نیا د ر تصفیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی شناخته شد ه‌است که طراحی آن تاکنون د ر انحصار یک شرکت اروپایی بود ه‌است.

محیط زیستی‌ترین روش تصفیه بیولوژیکی

وی اظهار امید واری کرد : «با شکستن انحصار این تکنولوژی توسط شرکت ما و با توجه به پتانسیل‌ها و ویژگی‌های منحصر بفرد این تکنولوژی به‌زود‌ی شاهد گسترش استفاد ه از این تکنولوژی د ر ایجاد واحد‌های جد ید تصفیه فاضلاب یا ارتقای واحد‌های متد اول موجود د ر ایران باشیم.»

د کتر ابراهیمی اعلام کرد : «اگرچه شرکت هلند‌ی پیشتاز د ر زمینه کاربرد این فناوری د ر تصفیه فاضلاب‌های شهری بود ه، اما د ر استفاد ه از این فناوری د ر تصفیه فاضلاب‌های صنعتی، شرکت مجری د اخلی پیشتاز بود ه که اجرای این فناوری د ر شرکت تولید کنند ه آنزیم و کارفرما و اخباری که به‌زود‌ی د ر اجرای طرح‌های مشابه منتشر خواهد شد، نشانگر نتایج موفقیت‌آمیز این فناوری د ر تصفیه فاضلاب‌های صنعتی نیز است.»

وی با اشاره به مشکلات سیستم‌های تصفیه متد اول فاضلاب از جمله نیاز به مساحت زیاد، میزان مازاد لجن تولید ی، عد م حذف نیتروژن و فسفر اعلام کرد : «اجرای نمونه وار این طرح می‌تواند قد می شایسته د ر توسعه محیط‌زیستی‌ترین روش تصفیه بیولوژیکی د ر تصفیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی د ر ایران باشد.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار