بحث پشتوانه‌سازي و استعداديابي در كشتي از زماني كه خادم هدايت گوش شكسته‌ها را در فدراسيون قبول كرد، همواره يكي از اقدامات مهم و تأثير‌گذار بوده است.
۶