فرنگي؛ ناكام بزرگ لاس‌وگاس در شب دوم
شب سياه، ناكام بزرگ، ناداوري و ديسكاليفه، همه كلماتي بودند كه ديروز جلوي نام كشتي فرنگي قرار گرفت. تيم ملي كشتي فرنگي كه در سه وزن اول رقابت‌هاي جهاني امريكا نتوانسته بود انتظارات را برآورده كند و فقط با يك مدال نقره قاسمي چشم به راه رسيدن زمان مسابقه چهار وزن دوم بود، ضربه مهلك‌تري خورد.
يك نقره و 2 سهميه المپيك حاصل تلاش فرنگي‌كاران در روز اول رقابت‌هاي جهاني
رقابت‌هاي كشتي فرنگي قهرماني جهان 2015 در حالي در لاس‌وگاس امريكا پيگيري مي‌شود كه در روز اول مسابقات نمايندگان ما در اوزان ۶۶ و ۷۵ با نتايج ضعيفي كه گرفتند، نتوانستند انتظارات را برآورده كنند
رقابت‌هاي كشتي قهرماني جهان- لاس‌وگاس
رقابت‌هاي كشتي فرنگي قهرماني جهان در حالي از امشب ساعت 21:30 به وقت ايران در لاس‌وگاس امريكا برگزار مي‌شود كه...
تيم‌ملي و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ي امسال ما در مسابقات آسيايي طبيعتاً با چهره‌هاي جديد شركت مي‌كند...
۱۰