پنجمين دوره رقابت‌هاي ووشو جام پارس با برنامه و هدف مشخصي برگزار شد.
۵