پاسخ سید ابراهیم رئیسی به سوال دوم در سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره "مدیریت دوران پساکرونا"
پاسخ قاضی زاده هاشمی به سوال درباره «نابسامانی نظام توزیع و مقابله با واسطه گری» در مناظره سوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
نقد سید ابراهیم رئیسی به سخنان سایر نامزدها در سومین مناظره انتخاباتی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری
نقد مهرعلیزاده به اظهارات سایر نامزدها در سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
نقد عبدالناصر همتی به سخنان سایر نامزدها در سومین مناظره انتخاباتی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری
نقد سعید جلیلی به اظهارات سایر نامزدها در سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
نقد محسن رضایی میرقائد به سخنان سایر نامزدها در سومین مناظره انتخاباتی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری
نقد علیرضا زاکانی به اظهارات سایر نامزدها در سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
نقد سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی به سخنان سایر نامزدها در سومین مناظره انتخاباتی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری
سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
۱۰