تصاويري منتشر نشده از پيكر شهيد آيت الله مفتح
شهيد انديشمند آيت الله دكتر محمد مفتح در صبحگاه بيست و هفتم آذر ماه 1358 در برابر دانشگاه الهيات تهران مورد سوء قصد قرار گرفت و به بيمارستان منتقل گرديد. تلاش كادر پزشكي نتيجه بخش نبود و سرانجام در ظهر همان روز به نداي محبوب لبيك گفت. آنچه در پي مي آيد تصاويري است كه آن شهيد عزيز را در بيمارستان نشان مي دهد
۴