درنكوداشت سالروز تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
پس ازپيروزي انقلاب اسلامي ،همگان براي حفظ وتداوم انقلاب ،درانديشه تاسيس نهادي مقتدر بودند .اين انتظار با تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به سر آمد واين نيروي مردمي وپر توان از آنگاه تا هم اينك ،درعرصه هاي گوناگون حراست از نظام نقشي يگانه وكم بديل ايفا نموده است.آنچه پيش روي داريد جلوه هايي از همگامي سپاه بارهبران انقلاب درادوار گوناگون تاريخ انقلاب است.
ناديده هايي از فراز وفرودهاي اولين تشكل فراگير در تاريخ انقلاب
«حزب جمهوري اسلامي»ازجمله تشكل هايي است كه به فاصله چند روز پس از پيروزي انقلاب اعلام موجوديت كرد وبا عنايت به حسن شهرت موسسان روحانيِ آن ،به شدت از سوي جامعه انقلابي ايران مورد استقبال قرار گرفت.اين حزب درتحوالات بعدي تاريخ انقلاب نقشي مهم وتاريخي ايفا نمود.درتصاوير پيش روي، بخشي از فعاليت هاي حزبي ِ موسسان روحانيِ اين تشكل به قاب تصوير آمده است.
دستگيري واعدام نعمت الله نصيري به روايت تصوير
نعمت الله نصيري از مهره هاي ديرين امنيتي ر‍ژيم شاه بود كه دربازگرداندن وي به قدرت درمرداد 32 نيز نقشي پررنگ ايفا نمود.وي درسال هاي بعد رياست ساواك را نيز برعهده گرفت كه درواپسين ماههاي حيات رژيم پهلوي وبراي فريب افكار عمومي به زندان گسيل شد.اودرروزهاي اوج گيري انقلاب به دست مردم دستگير وپس از مدتي كوتاه به جوخه اعدام سپرده شد.
جنگ مسلحانه مردم با بقاياي ارتش وساواك به روايت تصاوير
درواپسين روزهاي حيات رژيم پهلوي،مردم درمواجهه با بقاياي ارتش وساواك ناگزير از به كار بردن اسلحه شدند.گرچه جنگ مسلحانه درخيابان هاي پايتخت ،چند ساعتي بيش به طول نيانجاميد،اما در تسريع پيروزي انقلاب اسلامي تاثيري شگرف برجاي نهاد.آنچه پيش روي داريدد جلوه هايي ازاين نبرد باشكوه است
نماهايي از كميته مشترك ضد خرابكاري شاه
كميته مشترك ضد خرابكاري ساواك ،درواپسين ساليان حيات رژيم پهلوي،مملو از شخصيت ها ومبارزاني بود كه سياهكاري ر‍ژيم دست نشانده شاه را بر نمي تابيدند وبهاي مخالفت خويش را با تحمل محنت ها وشكنجه هاي قرون وسطايي ،مي پرداختند.تصاويري كه درپي مي آيد ،شرايط اين كميته راكه هم اينك به موزه عبرت ايران مبدل شده بازگو ميكند.
زندانيان سياسي انقلاب،نماد هاي پايمردي وحق طلبي
كميته مشترك ضد خرابكاري ساواك ،درواپسين ساليان حيات رژيم پهلوي،مملو از شخصيت ها ومبارزاني بود كه سياهكاري ر‍ژيم دست نشانده شاه را بر نمي تابيدند وبهاي مخالفت خويش را با تحمل محنت ها وشكنجه هاي قرون وسطايي ،مي پرداختند.تصاويري كه درپي مي آيد ،يادگار جضور برخي چهره هاي شاخص انقلاب اسلامي دركميته مشترك ضد خرابكاري ساواك است.
شهيدان انقلاب،زمينه سازان پيروزي شكوهمند نهضت اسلامي ايران
شهيدان انقلاب،قديساني بودند كه با خون سرخ خويش، دربرابر انقلاب،افقي سبز گشودند.آنان در روزهاي غربت با خروش خويش ،زمينه ساز ادبار عمومي به نظام پهلوي شدند. بي شك بقاي انقلاب ونظام اسلامي مرهون پايمردي آن جاودانگان تاريخ است.يادشان گرامي باد
نماهايي از تظاهرات وتجمعات انقلاب ودرگيري هاي حاشيه اي آن
بي ترديد حضور گسترده وبي شائبه ملت ايران در خيابان ها وبي پروايي آنان از بذل جان خويش،مهمترين عامل پيروزي انقلاب اسلامي به شمار ميرود.اين حركت حماسي،به كابوس سران رژيم گذشته مبدل گشت وسرانجام به اضمحلال آنان انجاميد.تصاوير پيش روي،گوشه هايي از اين حضور حماسي رانشان مي دهد.
مروري بر رويداد تاريخي پانزدهم بهمن1357 به روايت تصوير
درپانزدهم بهمن ماه 1357،سالن اجتماعات مدرسه علوي تهران شاهد معرفي نخست وزير دولت موقت انقلاب ازسوي امام خميني بود.رهبر كبير انقلاب با معرفي مهندس مهدي بازرگان به عنوان نخست وزير دولت موقت،حركت انقلاب را شتابنده تر وشرايط جبهه مقابل را متزلزل تر ساختند.تصاوير پيش روي ،نماهايي از آن مراسم هستند
رهبران انقلاب در ميان خيل عظيم تظاهرات انقلاب
از ويژگي هاي ارجمند انقلاب اسلامي ،حضور رهبران ونخبه گان دركنارمردم وتحمل رنج ها وهزينه هاي انقلاب ،درهمراهي با آنان بوده است.به اذعان امام راحل تداوم همين خصوصيت،باعث تداوم انقلاب وحفظ وجهه مردمي آنان خواهد بود.آنچه پيش روي داريد نمادهايي از اين همگامي درآن روزهاي خطير است.
۲