آخرین ال کلاسیکوی فصل. آخرین ال کلاسیکوی اینیستا. بازی جذابیتی به لحاظ جدولی تشریفاتی است اما ال کلاسیکو تحت هر شرایطی ال کلاسیکو است و برد و باخت در آن معنی دارد.
۵