امام فرمودند:
امام تفکرش بر تتبعشان غلبه داشت؛ یعنی تفکر و اندیشیدن ایشان بیش از تتبع و جستجو کردنشان در کتاب‌ها بود.
او با قلبی آرام از میان ما رفت و ما را با انبوهی از یاد‌ها و خاطرات خود، تنها گذاشت. با هم گوشه‌ای از این خاطرات را مرور می‌کنیم.
۲