وابستگي «اقتصاد» و «فرهنگ» در بستر جامعه
نظام اقتصادي چه ميزان به فرهنگ وابسته است؟
در خصوص اقتصاد، دو نگرش متفاوت وجود دارد. اقتصاد در نگاه مدرن گاه به عنوان يك «علم» مطرح است كه...
كتاب تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي در گروه پژوهشي تاريخ و تمدن اسلامي دانشگاه معارف اسلامي و به قلم دكتر سيدرضي موسوي‌گيلاني منتشر شد.
عماد افروغ:
دكتر عماد افروغ در بررسي مشكلات پژوهش در حوزه علوم انساني، فقدان نگاه منسجم و منظومه‌اي را از مهم‌ترين مشكلاتي دانست كه روند پژوهش علوم انساني با آن رو به روست.
با نگاه انتقادي به روايت شريعتي
چرا كسي از «فلسفه» مطالبه نمي‌كند؟
در برنامه زاويه مطرح شد
زاويه در برنامه هفته گذشته بحث برنامه قبلي درباره نسبت فيلسوفان ما و جامعه را به نقد و بررسي گذاشت.
«اهل بيت» محور وحدت شيعه و اهل سنت
گرچه كوشش بسياري در ساليان اخير صورت گرفته است تا نشان دهد مسئله «ولايت» وجه افتراق ميان تشيع و اهل سنت است اما...
«حكم حكومتي» مفهومي در بطن قانون اساسي
به بهانه سالروز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اكنون بحث‌هاي فراواني پيرامون بعد فقهي «احكام حكومتي» صورت گرفته است اما كمتر به جنبه قانوني آن پرداخته شده است
در دوران امام هادي و امام حسن عسكري (ع) به دليل فشار خلفاي عباسي بر ائمه و خفقان سياسي حاكم بر جامعه، فعاليت نهاد وكالت فزوني يافت و اين دو امام بزرگوار نيز به همين دليل با تقويت نهاد وكالت، ارتباط خود با شيعيان را حفظ كردند.
امام(ره) در انديشه رجعت به اصالت
تحليل گفتمان «بازگشت به خويشتن اسلامي»
در قرن اخير، گفتمان «بازگشت به خويشتن» در مقابل گفتمان «غربگرا» تحت تأثير موج جديد جهان‌سوم‌گراييِ كساني چون فرانتس فانون، امه سزر و... شكل گرفت.
شريعتي، جايي ميان دولت و جامعه
گزارشي از سمپوزيوم «اكنون، ما و شريعتي»
هفته گذشته سمپوزيوم «اكنون، ما و شريعتي» در دانشگاه تربيت مدرس با حضور و سخنراني اساتيد فلسفه و جامعه‌شناسي برگزار شد.