آماده همکاری با شورای شهر کرج در جهت محرومیت زدایی هستیم