زیرساخت‌های فرهنگی البرز ضعیف است و تناسبی با جمعیت آن ندارد