روستاییان 4 برابر آورده خود وام می‌گیرند
کد خبر: 891611
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003jwp
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۰
اعلام جزئیات پرداخت وام اشتغالزایی روستايي
مديرعامل صندوق كارآفريني اميد گفته كه روستایيان براي گرفتن وام جديد اشتغال بايد تا سقف ۲۰ درصد تسهيلات آورده نقدي داشته باشند.

در حالي كه موج ارائه طرحهاي اشتغالزايي به منظور استفاده از وامهاي اعطايي از طريق صندوق كارآفريني اميد در شهرستانها و روستاها به راه افتاده و افراد به منظور توسعه كسب و كار خود روي وامهاي چنددهميليوني خرد حساب باز كردهاند، مديرعامل صندوق كارآفريني اميد شرط استفاده از اين وامها را حداقل آورده 20 درصدي متقاضي عنوان كرده است.

مأموريت صندوق كارآفريني اميد تجهيز سپردههاي خرد مردم و تلفيق آن با اعتبارات دولت، شناسايي جوانان واجد شرايط، توانمندسازي آنان و كمك در ايجاد كسب وكارهاي خرد كم سرمايه و كاربر با محوريت فعاليتهاي كارآفرينانه، نيازهاي منطقه اي، توسعه كسب و كارهاي آیتیمحور بر اساس شيوههاي جهاني شبكهسازي كسب و كارهاي بازارمحور نظير خوشهها و زنجيرههاي ارزش در كشور براي اطمينان از پايداري كسب و كارها و هدفمندي تسهيلات پرداختي است كه در همين راستا اين صندوق موظف است طرحهاي مختلف اشتغالزايي را دنبال كند. گفت وگوي زير درباره فعاليت صندوق كارآفريني اميد در طرحهاي اشتغالزايي دولت است.

اصغرنورالله زاده، مديرعامل صندوق كارآفريني اميد درباره نحوه پرداخت تسهيلات در گفت وگو با تسنيم توضيحاتي ارائه كرده كه در زير ميخوانيد.

نحوه پرداخت تسهيلات 5/1ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي از سوي صندوق كارآفريني اميد به چه صورت است؟

پيرو آييننامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري مقرر شده است كه كارگروه اشتغال استان با مسئوليت استانداران محترم تشكيل شود. نحوه پرداخت اين تسهيلات بدينگونه است كه افراد داراي طرحهاي اشتغالزايي با توجيه اقتصادي، با مراجعه به سامانه كارا و ثبت نام در سامانه نسبت به ارائه طرح خود اقدام ميكنند، سپس دستگاههاي اجرايي تخصصي، با هماهنگي كارگروههاي اشتغال استاني به بررسي طرح بر اساس مطالعات صورت گرفته درخصوص رشته فعاليتهاي اشتغالزا كه داراي مزيت رقابتي در مناطق مختلف هستند، ميپردازند و در صورت تأييد و همراستايي طرح با مزيتهاي مطالعه شده، نسبت به بررسي طرح از نظر توجيه فني و اجرايي اقدام نموده و نتيجه تأييد يا عدم تأييد طرح به متقاضي اعلام ميشود.

همچنين در صورت تأييد دركارگروه تخصصي اشتغال، طرحها به يكي از شعب بانكهاي كشاورزي، پست بانك، توسعه تعاون و صندوق كارآفريني اميد براي بررسي توجيه مالي و اقتصادي معرفي ميشوند.

از چه زماني پرداخت تسهيلات روستايي آغاز ميشود؟

بنابر اعلام معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ثبت نام متقاضيان وام اشتغال روستايي در سامانه كاراWWW.KARA.MCLS.GOV.IRدر مورخ 18/10/1396 آغاز گرديده است و همه كارآفرينان و سرمايهگذاران روستايي ميتوانند براي معرفي طرحهاي خود در سامانه كارا ثبتنام كنند و وارد فرايند دريافت تسهيلات شوند.

جزئيات روند پرداخت اين تسهيلات چيست؟

همه متقاضيان داراي طرحهاي اشتغالزا در مناطق روستايي و شهرهاي زير 10هزار نفر اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي غيردولتي، شركتهاي خصوصي و تعاوني ميتوانند از اين تسهيلات استفاده كنند. تسهيلات مذكور با اولويت مناطق مرزي و عشايري در حوزههاي كشاورزي، منابع طبيعي، معادن كوچك، فناوري اطلاعات، گردشگري، صنايع دستي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در مناطق مورد نظر اشتغال پرداخت ميشود. نرخ سود تسهيلات موضوع اين دستورالعمل با 4درصد به مناطق روستايي و عشايري مرزي و 6درصد به روستاها و عشاير غيرمرزي به متقاضيان پرداخت ميشود.

در سال 1396 ميزان حمايت صندوق ازطرحهاي اشتغال به چه صورت و به چه ميزان و مبلغي بوده است؟

صندوق كارآفريني اميد درسال 1396 تعداد 52هزار و 575 فقره با اعتباري بالغ بر 8هزار و 151ميليارد ريال تسهيلات تأمين مالي نموده است.

عمده طرحهاي متقاضي براي دريافت تسهيلات اشتغال دركدام حوزه‌‌هاي اقتصادي است؟

صندوق كارآفريني اميد كسب و كارهاي خانگي و خرد را به ترتيب در حوزههاي اقتصادي، خدمات، صنعت و كشاورزي تأمين مالي مينمايد. همچنين درسال 1396 بيشترين سهم تسهيلات پرداختي به ترتيب درحوزههاي خدمات، كشاورزي و صنعت بوده است.

آيا صندوق پس از پرداخت وام، برنامهريزيای براي ارزيابي اينكه آيا طرح به هدف رسيده است يا خير دارد؟ يعني صندوق پس از پرداخت تسهيلات طرح بررسي ميكند كه پرداخت وامهاي اشتغال تا چه اندازه منجر به ايجاد شغل شده است؟

صندوق كارآفريني اميد يك نهاد تأمين مالي كسب و كارهاي خانگي و خرد است كه مسئوليت اجتماعي در حوزه توسعه كارآفريني دارد، در همين راستا اين مجموعه بر فرايند اجرايي راهاندازي طرحهاي كسب و كار به صورت مرحلهاي و پرداخت تسهيلات براساس پيشرفت مراحل كسب و كار نظارت دارد كه تسهيلات پرداختي منجر به توسعه اقتصاد محلي به ويژه ايجاد ارزش افزوده توليدات بخش كشاورزي، ايجاد زنجيره ارزش توليد، اثربخش نمودن واحدهاي توليدي مستقر در مناطق كمتر توسعه يافته روستايي و ايجاد اشتغال پايدار به گروههاي فعال اقتصادي روستاها گردد.

ملاك اصلي براي پرداخت تسهيلات اشتغال چيست؟

صندوق كارآفريني اميد با توجه به تغيير در استراتژيهاي حمايتي ازكسب و كارهاي روستايي و به منظور اثربخشي بيشتر، اقدام به حمايت از حوزههاي تأمين مالي زنجيرههاي ارزش و شبكههاي توليد و كسب و كار، حمايت ازتوسعه خوشههاي كسب وكار روستايي از طريق برنامههايی مانند يك روستا- يك محصول، تقويت نقش نهادهاي محلي مانند انجمنها، خيريهها و تشكلهاي مردم نهاد و تعاونيهاي روستايي درموضوع اشتغال وكارآفريني، تمركز برتوانمندسازي جوامع محلي و بومي وتوسعه روستاها به عنوان كانونهاي توليد، به منظور تقويت اقتصادي روستاييان و جلوگيري از مهاجرت به شهرها وحاشيهنشيني شهرهاي بزرگ نموده، لذا تقويت مزيتهاي رقابتي در روستاها مهمترين ملاك براي تصويب طرحهاست.

آيا داشتن آورده از سوي متقاضيان دريافت وام يك ضرورت است؟

آورده تسهيلات برابر طرحهاي توجيهي كسب وكار و ميزان سرمايهگذاري كسب وكار مشخص خواهد شد. همچنين آيين نامهها و مقررات جاري بانكها و مؤسسات عامل درخصوص ميزان آورده متقاضيان تسهيلات متغير خواهد بود، اما حداكثر آورده دريافتي از متقاضيان صندوق كارآفريني اميد معادل مبلغ 20درصد تسهيلات مورد نياز طرح است كه باید به صورت نقدي تأمين شود.

پرداخت وام به صورت انفرادي است يا گروهي؟

تسهيلات صندوق كارآفريني اميد در سنوات گذشته درقالب تسهيلات انفرادي پرداخت ميگرديد، اما از سال 1393 تاكنون هم به صورت انفرادي هم به صورت گروهي قابليت پرداخت وجود دارد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار