تيم‌ملي كشتي فرنگي جوانان به مسابقات جهاني اعزام شده و با توجه به شرايط تيم‌ملي و همچنين مسابقات نمي‌توان نتيجه را پيش‌بيني كرد...
۱۲