گزارش آخرين تمرين واليباليست‌ها پيش از اعزام به جام جهاني
بعد از آخرین تمرين تیم و 24ساعت استراحت شاگردان كواچ جمعه براي حضور در جام جهاني واليبال به ژاپن مي‌روند تا از 17 شهريور براي قرار گرفتن در بين دو تيم اول و كسب سهميه المپيك بجنگند...
بيرون ماندن برخي از ملي‌پوشان هندبال موضوعي است كه نمي‌توان به سادگي از كنار آن گذشت. اين در حالي است كه...
۱۳