فراواني كيلينك‌هاي جراحي زيبايي و افزايش قابل تأمل كساني كه خود را به تيغ جراحان پلاستيك مي‌سپارند حكايت از آن دارد كه جراحي در حوزه زيبايي در كشور ايران نامتعارف‌تر از آن چيزي است كه در ساير كشورهاي ديگر دنيا دنبال مي‌شود.
با ورود فضاي مجازي به جامعه و همراه با فرصت‌ها و امكانات ارتباطي توسط اين سامانه‌ها در كنار اينگونه امتيازات متأسفانه انبوهي از تهديدها و لغزش‌هاي اخلاقي و انحرافات رفتاري به جامعه هجوم آورده‌اند.
بازخواني عملكرد دستگاه‌هاي مسئول در گسترش عفاف و حجاب
حكايت حجاب و گشت ارشاد سال‌هاست به يكديگر گره خورده است. اين ماجرا هرازچندگاهي با بهانه‌اي تازه به موضوع روز تبديل مي‌شود و...
۸