مرد بوکسوری که با همسرش اختلاف داشت در جنایتی هولناک دو دختر جوانش و پدر زن و مادر زنش را به قتل رساند.
۶