سردار رحیمی:
رئیس پلیس پایتخت، در اولین همایش غذای سالم/ لبنیات سالم، گفت: تلاش می کنیم تا فضای کسب و کار اصناف، تجار و کسبه توام با آرامش و امنیت باشد.
۱۳