جوراب بافهاي بازار تهران در محيطي متروكه و قديمي و با شرايطي نامناسب همچنان به توليد مشغولند . جورابهاي رنگي مي بافند در محيطي خاكستري ...
۵